Skip to main content

อัตราค่าธรรมเนียมของสมาคมฯ

อัตราค่าธรรมเนียมของสมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศไทย

 • ค่าลงทะเบียนสมาชิกใหม่ 100 บาท (ศึกษาได้ที่ สมัครสมาชิกสมาคมฯ)
 • ค่าบำรุงประจำปีของสมาชิก 300 บาท
 • ค่าจดทะเบียนชื่อคอก (ครั้งเดียว) 500 บาท (ศึกษาได้ที่ ขอจดทะเบียนคอกสุนัข)
 • ค่าแจ้งผสมพันธุ์ 700 บาท
 • ค่าสักหูลูกสุนัขพร้อมออกใบพันธุ์ประวัติแบบเดิม (เฉพาะภาษาไทย) ตัวละ 500 บาท ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่นี่
  • ค่าสักหูลูกสุนัขพร้อมออกใบพันธุ์ประวัติแบบใหม่ ที่สามารถเป็น Export Pedigree Certificate ได้ด้วย (มีทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) ตัวละ 700 บาท (ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่สมาคมฯ ตอนแจ้งเกิด / สักหู สำหรับลูกสุนัขทุกตัวในครอกนั้น จะทำเฉพาะบางตัวไม่ได้)
 • ค่าออกใบพันธุ์ประวัติแบบใหม่ ที่สามารถเป็น Export Pedigree Certificate ได้ด้วย (มีทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) ตัวละ 1000 บาท (เมื่อสุนัขโตแล้ว หรือแจ้งภายหลังที่เคยออกใบพันธุ์ประวัติของส.ส.ย.ท.ใบแรกไปแล้ว) เหมาะสำหรับกรณีส่งสุนัขไปประกวด หรือสอบในต่างประเทศ
 • ค่ารับรองผลเอกซเรย์ 200 บาท (ศึกษาได้ที่ ขอรับรองข้อสะโพก)
 • ค่าสอบอดทน ตัวละ 1,000 บาท
 • ค่าสอบ BH ตัวละ 1,000 บาท
 • ค่าสอบสุนัขใช้งานสากล/อารักขา ตัวละ 1,000 บาท
 • ค่าขอรับรองการคัดพันธุ์หรือต่ออายุการคัดพันธุ์ (พ่อพันธุ์, แม่พันธุ์) ตัวละ 1,000 บาท
 • ค่าขึ้นทะเบียน (สุนัขที่จดทะเบียนจากสมาคมอื่น) ตัวละ 1,000 บาท
 • ค่าออกใบพันธุ์ประวัติใหม่ (กรณีที่ทำหาย) ตัวละ 500 บาท
 • ค่าสมัครประกวดสุนัข (กรรมการตัดสินในประเทศ) ตัวละ 500 บาท
 • ค่าสมัครประกวดสุนัข (กรรมการตัดสินต่างประเทศ) ตัวละ 700 บาท

ดังนั้น การสมัครสมาชิกครั้งแรก กรณีสมาชิก 1 ปี จะต้องเสียค่าสมัครรวม 100 + 300 = 400 บาทหรือกรณีสมาชิก 3 ปี จะต้องเสียค่าสมัคร 100 + (300 x 3) = 1,000 บาท

สมาคมฯ เปิดช่องทางการชำระเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
ชื่อบัญชี สมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศไทย
ธนาคารกสิกรไทย สาขาสนามเป้า บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 029-2-39583-3