Skip to main content

สมัครสมาชิก

สมาชิกสมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศไทยจะได้รับสิทธิประโยชน์อะไรบ้าง ?

ขั้นตอนการสมัครสมาชิกสมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศไทย

 1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารสมัครสมาชิกสมาคมฯ ได้ที่ GSDAT-MemberRegistrationForm.pdf
 2. พิมพ์ออกมา แล้วกรอกข้อมูลทั้งหมด
 3. ส่งแบบฟอร์มให้สมาคมฯ พร้อมสำเนาบัตรประชาชน
  • กรณีที่ไปสมัครด้วยตัวเองที่สมาคมฯ ให้ส่งแบบฟอร์มสมัครสมาชิก พร้อมกับชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิก
  • กรณีที่ไม่สามารถไปสมัครด้วยตนเองได้ ให้โทรศัทพ์แจ้งเจ้าหน้าที่สมาคมฯ ในวันและเวลาทำการ โดยดูช่องทางการติดต่อที่ เกี่ยวกับสมาคมฯ และส่งแบบฟอร์มสมัครสมาชิกทางโทรสาร (FAX) พร้อมหลักฐานการโอนเงินชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกเข้าบัญชี
   ชื่อบัญชี สมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศไทย
   ธนาคารกสิกรไทย สาขาสนามเป้า บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 029-2-39583-3

ค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิก

 • ค่าลงทะเบียนสมาชิกใหม่ 100 บาท
 • ค่าบำรุงประจำปีของสมาชิก 300 บาท

ดังนั้น

 • ถ้าสมัครครั้งแรก (สมาชิก 1 ปี) รวมเป็น 100 + 300 = 400 บาท
 • ถ้าสมัครครั้งแรก (สมาชิก 3 ปี) รวมเป็น 100 + (300 x 3) = 1,000 บาท

ประกาศ ! สำหรับผู้ที่สมัครสมาชิกใหม่ หรือต่ออายุตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป ได้บัตรสมาชิกแบบใหม่ (บัตรพลาสติกชนิดแข็ง) ทันที !