Upcoming Events

Udon Dog Contest Royal Cup 2567

GSDshow2567-Udon

ขอเชิญชมและส่งสุนัขเยอรมันเช็พเพอดเข้าประกวด

ชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

งานประกวดสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอด Udon Dog Contest Royal Cup 2

วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 ตั้งแต่เวลา 8.00-18.30 น.

ณ มหาวิทยาลัยการกีฬา วิทยาเขตอุดรธานี

โดย นายสัตวแพทย์ สายันต์ คงเพชร และ นายชาติภุชงค์  สันต์ศิริ เป็นกรรมการตัดสิน

สนับสนุนการประกวดโดย อาชากรุ๊ป

จัดโดย คุณพิสิฐพันธ์ เพียงพอ และ คุณสุเทพ จันทร์แจ่มใส
ประสานงาน คุณระพีพล สวนน้อย (หน่อย บรรจงฟาร์ม) 092-471-9526, คุณธิปก คงเรือง (นายหัวเอ็ม) 080-146-9885

เพื่อสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลพระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น

คุณรุ่งโรจน์ เจริญธัญรักษ์
นายกสโมสรไลออนส์ บึงแก่นนคร เซนเทนเนียล ขอนแก่น
ประธานชมรมผู้เลี้ยงสุนัขจังหวัดขอนแก่น
ประธานกรรมการสุนัขภาคอีสาน
ผู้ขอถ้วยพระราชทานการประกวดสุนัขในงาน Udon Dog Contest Royal Cup 2

Thailand Working Dog Championship by Royal Thai Army 2024

TWD2024งานสอบ/แข่งขันสุนัขใช้งานสากล IGP ในงาน Thailand Working Dog Championship by Royal Thai Army 2024 (TWD 2024) โดยมีรายละเอียดดังนี้

งานแข่งขันเชื่อฟังคำสั่งเบื้องต้น BH/VT, สอบเชื่อฟังคำสั่ง IBGH และสุนัขใช้งานสากล IGP (ไม่จำกัดพันธุ์)

ในวันที่ 15-18 กุมภาพันธ์ เริ่มเวลา 6.00 น. ณ กองพันสุนัขทหาร อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

โดย Mr.Peter Rohde เป็นกรรมการตัดสินชาวเยอรมัน (SV Judge) จาก Verein für Deutsche Schäferhunde (SV) e.V. ซึ่งเป็น "สมาคมสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศเยอรมนี" ต้นกำเนิดของสุนัขพันธุ์นี้นั่นเอง

และ พ.ต.ไพบูลย์ ยามัสเสถียร และ นางสาวสิริสรา เจียมวงศ์แพทย์ เป็นกรรมการตัดสินชาวไทย (FCI National Judge) จาก สมาคมพัฒนาพันธุ์สุนัข (ประเทศไทย) (KATH – The Kennel Association of Thailand) ซึ่งเป็นสมาชิกของสมาพันธ์สุนัขโลก (FCI)

และผู้ล่อกัด (Helper)

 • นายกิตติวินต์ ฉัตรทอง ชาวไทย
 • Mr.Tobias Blome เป็น helper ชาวเยอรมัน ในงาน BSP 2023

จัดโดย

 • ศูนย์การสุนัขทหาร กรมการสัตว์ทหารบก
 • กองพันสุนัขทหาร
 • สมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศไทย
 • ชมรมกีฬาแข่งสุนัขและกีฬาแข่งสุนัขใช้งานสากล

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้เกิดการตื่นตัวในการศึกษา และการปฏิบัติเรื่องการฝึกสุนัขอย่างถูกต้อง
 • เพื่อเพิ่มบุคลากรทางด้านการฝึกสุนัข
 • ขยายขอบเขตให้บุคคลทั่วไป หรือกลุ่มผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์ต่าง ๆ ได้เข้ามาสนใจกลุ่มสุนัขใช้งาน
 • เพื่อทบทวนและสร้างบุคลากรทางด้านการตัดสินสุนัขใช้งาน

*** กรุณาเตรียมสมุดบันทึกคะแนนมาเอง และเอกสารทะเบียนสุนัขจากสมาคมสุนัขในสังกัด เพื่อยืนยันตัวตนในการสอบ ***

เพื่อให้การสอบและแข่งขันครั้งนี้ได้บรรลุผลสำเร็จ ตามวัตถุประสงค์ สมาคมฯ ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมกันส่งสุนัขเข้าแข่งขัน ดังมีรายละเอียด ต่อไปนี้

การสอบเชื่อฟังคำสั่งเบื้องต้น (BH/VT) แบ่งออกเป็น 2 ตอน ได้แก่

 • ตอนเชื่อฟังคำสั่ง (Obedience) คะแนนเต็ม 60 คะแนน
 • ตอนทดสอบในบริเวณที่มีการสัญจร (Traffic Test) ให้ระดับเกณฑ์ "ผ่าน" หรือ "ไม่ผ่าน"

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ BH คืออะไร

การแข่งขันสุนัขใช้งานสากล (IGP) แบ่งออกเป็น 3 รุ่น ได้แก่

 • รุ่นสุนัขใช้งานสากลขั้นต้น (IGP1) แข่งขันด้วยการสอบหลักสูตรสุนัขใช้งานสากล (IGP) ขั้น 1 คะแนนเต็ม 300 คะแนน
 • รุ่นสุนัขใช้งานสากลขั้นกลาง (IGP2) แข่งขันด้วยการสอบหลักสูตรสุนัขใช้งานสากล (IGP) ขั้น 2 คะแนนเต็ม 300 คะแนน
 • รุ่นสุนัขใช้งานสากลขั้นสูงสุด (IGP3) แข่งขันด้วยการสอบหลักสูตรสุนัขใช้งานสากล (IGP) ขั้น 3 คะแนนเต็ม 300 คะแนน

แต่ละรุ่นแบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 ตอน ได้แก่

 • ตอน ก (A) : สะกดรอย (Tracking) คะแนนเต็ม 100 คะแนน
 • ตอน ข (B) : เชื่อฟังคำสั่ง (Obedience) คะแนนเต็ม 100 คะแนน
 • ตอน ค (C) : ต่อสู้ป้องกัน (Protection) คะแนนเต็ม 100 คะแนน

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สุนัขใช้งานสากล (IGP) คืออะไร และ http://www.schaeferhunde-badoldesloe.de/images/SV/Ordnungen/IGP-2019.pdf และ https://www.fci.be/medias/UTI-REG-IGP-49-2020-en-15701.pdf 

คุณสมบัติของผู้ลงสมัครสอบและแข่งขัน

 • ผู้ลงสมัครสอบต้องเป็นสมาชิกสมาคมฯ (ดูขั้นตอน วิธีการสมัครสมาชิกสมาคมฯ)
 • การสอบเชื่อฟังคำสั่งเบื้องต้น (BH/VT) และสอบเชื่อฟังคำสั่ง (IBGH)
  โดยสุนัขต้องมีอายุ 15 เดือนขึ้นไป ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567
 • รุ่นสุนัขใช้งานสากลขั้นต้น (IGP1)
  สุนัขยังไม่ผ่านการสอบหลักสูตรความสามารถ (SchH/IPO/IGP)
  หรือสุนัขผ่านการสอบหลักสูตรความสามารถ (SchH/IPO/IGP) ขั้น 1 แล้ว โดยกรรมการสอบจาก SV/FCI แต่ยังไม่ผ่านการสอบขั้น 2
  โดยสุนัขต้องมีอายุ 18 เดือนขึ้นไป ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567
 • รุ่นสุนัขใช้งานสากลขั้นกลาง (IGP2)
  สุนัขผ่านการสอบหลักสูตรความสามารถ (SchH/IPO/IGP) ขั้น 1 หรือ 2 แล้ว โดยกรรมการสอบจาก SV/FCI แต่ยังไม่ผ่านการสอบขั้น 3
  โดยสุนัขต้องมีอายุ 19 เดือนขึ้นไป ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567
  • รุ่นสุนัขใช้งานสากลขั้นสูงสุด (IGP3)
   สุนัขต้องผ่านการสอบหลักสูตรสุนัขใช้งานสากล (IPO/IGP) ขั้น 2 หรือ 3 แล้ว โดยกรรมการสอบจาก SV/FCI
   โดยสุนัขต้องมีอายุ 20 เดือนขึ้นไป ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567

OG Udonthani Search and Rescue Dog Exam 2024

กรุณานำใบเพดดิกรี (ใบพันธุ์ประวัติ) (หรือใบแสดงหมายเลขไมโครชิปกรณีสอบ IBH/VT) และสมุดบันทึกคะแนนตัวจริง
มาให้กรรมการตรวจสอบก่อนภายในวันที่มาฝึกซ้อมก่อนสอบ

ถ้าเอกสารไม่ครบ จะไม่สามารถลงสอบได้


OG Udonthani ชมรมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดอุดรธานี เป็นชมรมของสมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศไทย (ส.ส.ย.ท.) โดยมีรายละเอียดดังนี้

  งานสอบเชื่อฟังคำสั่งเบื้องต้น (BH/VT) (ไม่จำกัดพันธุ์)

  ในวันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2567 เริ่มเวลา 7.00 น. ณ OG Udonthani บ.ดงน้อย อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
  *** รับจำนวนจำกัด 10 ตัวเท่านั้น ***
  *** ไม่มีสอบ IGP ***

  โดย Mr. Andreas Quint เป็นกรรมการตัดสินชาวเยอรมัน จาก Verein für Deutsche Schäferhunde (SV) e.V. ซึ่งเป็น "สมาคมสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศเยอรมนี" ต้นกำเนิดของสุนัขพันธุ์นี้นั่นเอง

  ประวัติของ Mr. Andreas Quint

  • Verein für Deutsche Schäferhunde (SV) e.V. (LG 02 Berlin-Brandenburg) 
   • ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานกรรมการฝึกสุนัขใช้งานพิเศษของสมาคม SV (SV Representative for special dog training)
   • เป็นสมาชิกของ SV ตั้งแต่ปี 1986
   • เป็นกรรมการตัดสินสุนัขค้นหาและกู้ภัย ได้ทุกระดับ ตั้งแต่ปี 2003
   • เป็นกรรมการตัดสินสุนัขดมกลิ่น และเป็นหนึ่งในผู้กำหนดหลักสูตรสอบนี้
   • เป็นกรรมการตัดสินสุนัขต้อนแกะ ตั้งแต่ปี 2019
  • หน่วยดับเพลิงของเยอรมนี
   • อดีตนักดับเพลิงและกู้ภัยที่ปฏิบัติภารกิจจริงมาหลายสิบปีจนเกษียณแล้ว
   • กรรมการสอบสุนัขค้นหาและกู้ภัยในการปฏิบัติภารกิจจริง ประจำหน่วยดับเพลิงของเยอรมนี

  วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้เกิดการตื่นตัวในการศึกษา และการปฏิบัติเรื่องการฝึกสุนัขอย่างถูกต้อง
  • เพื่อเพิ่มบุคลากรทางด้านการฝึกสุนัข
  • ขยายขอบเขตให้บุคคลทั่วไป หรือกลุ่มผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์ต่าง ๆ ได้เข้ามาสนใจกลุ่มสุนัขใช้งาน
  • เพื่อทบทวนและสร้างบุคลากรทางด้านการตัดสินสุนัขใช้งาน

  *** กรุณาเตรียมสมุดบันทึกคะแนนมาเอง และเอกสารทะเบียนสุนัขจากสมาคมสุนัขในสังกัด เพื่อยืนยันตัวตนในการสอบ ***

  เพื่อให้การสอบและแข่งขันครั้งนี้ได้บรรลุผลสำเร็จ ตามวัตถุประสงค์ สมาคมฯ ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมกันส่งสุนัขเข้าแข่งขัน ดังมีรายละเอียด ต่อไปนี้

  การสอบเชื่อฟังคำสั่งเบื้องต้น (BH/VT) แบ่งออกเป็น 2 ตอน ได้แก่

  • ตอนเชื่อฟังคำสั่ง (Obedience) คะแนนเต็ม 60 คะแนน
  • ตอนทดสอบในบริเวณที่มีการสัญจร (Traffic Test) ให้ระดับเกณฑ์ "ผ่าน" หรือ "ไม่ผ่าน"

  ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ BH คืออะไร

  คุณสมบัติของผู้ลงสมัครสอบ

  • การสอบเชื่อฟังคำสั่งเบื้องต้น (BH/VT)
   โดยสุนัขต้องมีอายุ 15 เดือนขึ้นไป ภายในวันที่ 27 มกราคม 2567

  การสมัครสอบ :

  • ค่าสมัครสอบเชื่อฟังคำสั่งเบื้องต้น (BH/VT) ต้องลงครบทั้ง 2 ตอนเท่านั้น ตัวละ 2000 บาท (ไม่รับสมัครหน้างาน)

  โอนค่าสมัครสอบได้ที่ บัญชีพร้อมเพย์ 0814464990 ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี นางสาวสิริสรา เจียมวงศ์แพทย์

  *** กรุณากรอกแบบฟอร์มสมัครสอบได้ที่ https://forms.gle/xMeLLKZEdQT6JAdu9 ***

  ปิดรับสมัคร - วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2567


  งานสัมมนาสุนัขค้นหาและกู้ภัย ประเภทตามรอยเจาะจงบุคคล (Man-trailing) (RH-MT) และสุนัขดมกลิ่น (SGP)

  ในวันที่ 22-25 มกราคม 2567 OG Udonthani บ.ดงน้อย อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
  เลือกเรียนอย่างเดียว หรือทั้งสองอย่างก็ได้
  เลือกมาเรียนเฉพาะคน หรือมาพร้อมสุนัข หรือมาเป็นหมู่คณะ
  *** รับจำนวนจำกัดเพียง 10 ตัว เพื่อให้ได้ลองภาคปฏิบัติอย่างเต็มที่ทั่วถึง ***

  โดยทีมงานที่ปฏิบัติภารกิจจริงทั้งในเยอรมนีและในไทย นำโดย Mr. Andreas Quint (เป็นกรรมการตัดสินชาวเยอรมัน) และ นางบุญเลี้ยง อินแดร์วีส (หรือพี่น้อย เป็นครูฝึกสุนัขชาวไทย) จาก Verein für Deutsche Schäferhunde (SV) e.V. ซึ่งเป็น "สมาคมสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศเยอรมนี" ต้นกำเนิดของสุนัขพันธุ์นี้นั่นเอง

  ประวัติของ Mr. Andreas Quint

  • Verein für Deutsche Schäferhunde (SV) e.V. (LG 02 Berlin-Brandenburg) 
   • ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานกรรมการฝึกสุนัขใช้งานพิเศษของสมาคม SV (SV Representative for special dog training)
   • เป็นสมาชิกของ SV ตั้งแต่ปี 1986
   • เป็นกรรมการตัดสินสุนัขค้นหาและกู้ภัย ได้ทุกระดับ ตั้งแต่ปี 2003
   • เป็นกรรมการตัดสินสุนัขดมกลิ่น และเป็นหนึ่งในผู้กำหนดหลักสูตรสอบนี้
   • เป็นกรรมการตัดสินสุนัขต้อนแกะ ตั้งแต่ปี 2019
  • หน่วยดับเพลิงของเยอรมนี
   • อดีตนักดับเพลิงและกู้ภัยที่ปฏิบัติภารกิจจริงมาหลายสิบปีจนเกษียณแล้ว
   • กรรมการสอบสุนัขค้นหาและกู้ภัยในการปฏิบัติภารกิจจริง ประจำหน่วยดับเพลิงของเยอรมนี

  ประวัติของ นางบุญเลี้ยง อินแดร์วีส หรือ Bunliang Inderwies (พี่น้อย)

  • เป็นสมาชิกของ SV ตั้งแต่ปี 1990 (LG 08 Hessen-Süd)
  • เป็นครูฝึกสุนัขชาวไทย ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ฝึกสุนัขมายาวนานกว่า 20 ปี
  • เป็นหนึ่งในรุ่นก่อตั้งทีมสุนัขค้นหาและกู้ภัยของ SV เยอรมนี และเคยอยู่ในทีมชาติของ SV เยอรมนีในการแข่งขันชิงแชมป์โลก และระดับนานาชาติ
  • ปฏิบัติงานค้นหาและกู้ภัยจริงในหน่วยดับเพลิงของประเทศเยอรมนี
  • เป็นครูฝึกสุนัขค้นหาและกู้ภัยให้หน่วยดับเพลิงของประเทศเยอรมนี และทีมสุนัขค้นหาและกู้ภัย แห่ง OG Udonthani ของประเทศไทย จนสุนัขสอบผ่านแล้ว และออกปฏิบัติงานจริงทั้งในไทยและเยอรมนี

  หลักสูตรสัมมนา (เลือกเรียนได้) มีทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

  • ตามรอยเจาะจงบุคคลขั้นต้น (Mantrailing, RH-MT) วันที่ 22-23 มกราคม 2567
   Introduction to Mantrailing 22-23 Jan 2024
  • ดมกลิ่นขั้นต้น (Scent Detection, SGP) วันที่ 24-25 มกราคม 2567
   Introduction to Scent Detection 24-25 Jan 2024

  ค่าสัมมนาต่อหลักสูตร (เลือกเรียนได้)

  • เฉพาะคน 4000 บาทต่อคน (ถ้าลงเรียนทั้ง 2 หลักสูตร 7500 บาทต่อคน)
  • คน 1 คน + สุนัข 1 ตัว 5000 บาท (ถ้าลงเรียนทั้ง 2 หลักสูตร 9000 บาท)
  • ถ้ามาเป็นทีม 5 คนขึ้นไป + สุนัขไม่เกิน 5 ตัว ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะ
  • หรือถ้าอยากเรียนขั้นสูงขึ้นไป ปรึกษาได้ค่ะ จัดให้ได้

  *** รายได้นำมาเพื่อสมทบทุนการสร้างสนามฝึกและการจัดสอบสุนัขค้นหาและกู้ภัย เพื่อสร้างจำนวนสุนัขที่ผ่านการสอบและสามารถออกปฏิบัติงานได้จริง ***

  โอนค่าสมัครสัมมนาได้ที่ บัญชีพร้อมเพย์ 0814464990 ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี นางสาวสิริสรา เจียมวงศ์แพทย์

  หากต้องการติดต่อจองที่พัก สามารถแจ้งให้ทราบได้
  ที่พักค้างคืน (ต้อนรับสุนัขทั้งพันธุ์เล็กและใหญ่ อยู่ใกล้สนามฝึกเพียง 2 กิโลเมตร) คืนละประมาณ 500 บาทต่อห้อง
  (ไม่รวมในค่าสอบหรือค่าสัมมนา กรุณาจ่ายทางที่พักโดยตรง)
  *** ต้องเตรียมกล่องสุนัขไปให้สุนัขนอนในห้อง และใช้พักระหว่างฝึก/สอบด้วยนะคะ ***

  *** กรุณากรอกแบบฟอร์มสมัครสอบได้ที่ https://forms.gle/sAMV24Ut3asym9yF8 ***

  *** ท่านใดสนใจ ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ทาง OG Udonthani ***


  การสอบสุนัขค้นหาและกู้ภัย (RH) และสุนัขดมกลิ่น (SGP) (ไม่จำกัดพันธุ์)

  เปิดให้ลงสอบหลายหลักสูตร ได้แก่

  • ค้นหาในซากตึกถล่ม (Rubble Search, RH-T)
  • ค้นหาในพื้นที่กว้าง (Area Search, RH-FL)
  • ตามรอยเจาะจงบุคคล (Mantrailing, RH-MT)
  • ดมกลิ่น (Scent Detection, SGP) สามารถแจ้งกลิ่นที่จะใช้สอบได้ แต่ต้องแจ้งล่วงหน้าเพื่อสอบถามกรรมการก่อนว่ากลิ่นที่ฝึกมาใช้สอบได้หรือไม่

  ในวันเสาร์อาทิตย์ที่ 27-28 มกราคม เริ่มเวลา 7.00 น. ณ OG Udonthani บ.ดงน้อย อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
  *** รับจำนวนจำกัด และลงสอบได้ตัวละไม่เกิน 2 หลักสูตร ***
  โดย Mr. Andreas Quint เป็นกรรมการตัดสินชาวเยอรมัน จาก Verein für Deutsche Schäferhunde (SV) e.V. ซึ่งเป็น "สมาคมสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศเยอรมนี" ต้นกำเนิดของสุนัขพันธุ์นี้นั่นเอง

  การสอบสุนัขค้นหาและกู้ภัย (RH) และสุนัขดมกลิ่น (SGP) แบ่งออกเป็น 2 ตอน ได้แก่

  • ตอนเชื่อฟังคำสั่งและความคล่องตัว (Obedience & Dexterity) คะแนนเต็ม 100 คะแนน
  • ตอนค้นหา/ดมกลิ่น (Nose Work / Search) คะแนนเต็ม 100 หรือ 200 คะแนน (ขึ้นกับระดับการสอบ)

  คุณสมบัติของผู้ลงสมัครสอบ และค่าสมัครสอบ

  • ระดับต้น (Level V) ค่าสมัครสอบ สุนัขตัวละ 2,000 บาทต่อ 1 หลักสูตร
   โดยสุนัขต้องมีอายุ 15 เดือนขึ้นไป ภายในวันที่ 27 มกราคม 2567 และต้องสอบผ่าน BH/VT โดยกรรมการ SV หรือ FCI มาก่อนแล้ว
  • ระดับกลาง (Level A) ค่าสมัครสอบ สุนัขตัวละ 3,000 บาทต่อ 1 หลักสูตร
   โดยสุนัขต้องมีอายุ 18 เดือนขึ้นไป ภายในวันที่ 27 มกราคม 2567 และต้องสอบผ่าน BH/VT โดยกรรมการ SV หรือ FCI มาก่อนแล้ว
  • ระดับสูง (Level B) ค่าสมัครสอบ สุนัขตัวละ 4,000 บาทต่อ 1 หลักสูตร
   โดยสุนัขต้องมีอายุ 20 เดือนขึ้นไป ภายในวันที่ 27 มกราคม 2567 และต้องสอบผ่าน BH/VT โดยกรรมการ SV หรือ FCI มาก่อนแล้ว

  การสมัครสอบ : เลือกลง 1 ตอน หรือลงครบทั้ง 2 ตอน (ไม่รับสมัครหน้างาน)
  โอนค่าสมัครสอบได้ที่ บัญชีพร้อมเพย์ 0814464990 ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี นางสาวสิริสรา เจียมวงศ์แพทย์

  *** กรุณากรอกแบบฟอร์มสมัครสอบได้ที่ https://forms.gle/xMeLLKZEdQT6JAdu9 ***

  ปิดรับสมัคร - วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2567

  *** รายได้นำมาเพื่อสมทบทุนการสร้างสนามฝึกและการจัดสอบสุนัขค้นหาและกู้ภัย เพื่อสร้างจำนวนสุนัขที่ผ่านการสอบและสามารถออกปฏิบัติงานได้จริง ***

  หากต้องการติดต่อจองที่พัก สามารถแจ้งให้ทราบได้
  ที่พักค้างคืน (ต้อนรับสุนัขทั้งพันธุ์เล็กและใหญ่ อยู่ใกล้สนามฝึกเพียง 2 กิโลเมตร) คืนละประมาณ 500 บาทต่อห้อง
  (ไม่รวมในค่าสอบหรือค่าสัมมนา กรุณาจ่ายทางที่พักโดยตรง)
  *** ต้องเตรียมกล่องสุนัขไปให้สุนัขนอนในห้อง และใช้พักระหว่างฝึก/สอบด้วยนะคะ ***

  *** ท่านใดสนใจ ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ทาง OG Udonthani หรือ สุนัขค้นหาและกู้ภัย ***


  สุนัขที่สอบผ่านสุนัขค้นหาและกู้ภัย และสุนัขดมกลิ่น

  • สุนัขค้นหาและกู้ภัย ประเภทค้นหาในซากตึกถล่ม (RH-T หรือ Search and Rescue Dog-Rubble Search)
   • ขั้นสูงสุด (Level B)
    ชื่อสุนัข (Dog Name) พันธุ์ (Breed) เพศ เจ้าของ ผู้ควบคุมสุนัข
    Wulong (ส่วนค้นหา)
    KATH:115925788, 900202011240533, 05/01/63
    เยอรมันเช็พเพอด
    German Shepherd
    ผู้ น.ส.ชุติกาญจน์ วัจนะภูมิ น.ส.ชุติกาญจน์ วัจนะภูมิ
    Ohana (ส่วนค้นหา)
    KATH:115949891, 900202011240516, 09/07/63
    ลาบราดอร์ รีทรีฟเวอร์
    Labrador Retreiver
    เมีย น.ส.จิรฐา ถิรดานน น.ส.จิรฐา ถิรดานน
   • ขั้นกลาง (Level A)
    ชื่อสุนัข (Dog Name) พันธุ์ (Breed) เพศ เจ้าของ ผู้ควบคุมสุนัข
    Assembly von Real Dog
    GDAT:109715, B-3013, 933076400545524, 17/11/62
    เยอรมันเช็พเพอด
    German Shepherd
    เมีย น.ส.สิริสรา เจียมวงศ์แพทย์ น.ส.สิริสรา เจียมวงศ์แพทย์
   • ขั้นต้น (Level V)
    ชื่อสุนัข (Dog Name) พันธุ์ (Breed) เพศ เจ้าของ ผู้ควบคุมสุนัข
    Canine
    -, 900012000927653, 17/07/58
    อเมริกันพิทบูลเทอเรีย
    American Pitbull Terrier
    ผู้ นายมนสิทธิ์ อิ่มใจ นายมนสิทธิ์ อิ่มใจ
    Oana vom Richtersgraben
    SZ: L 4234, 981189900137669, 18/07/65
    เยอรมันเช็พเพอด
    German Shepherd
    เมีย น.ส.สิริสรา เจียมวงศ์แพทย์ น.ส.สิริสรา เจียมวงศ์แพทย์
  • สุนัขค้นหาและกู้ภัย ประเภทค้นหาในพื้นที่กว้าง (RH-FL หรือ Search and Rescue Dog-Area Search)
   • ขั้นกลาง (Level A)
    ชื่อสุนัข (Dog Name) พันธุ์ (Breed) เพศ เจ้าของ ผู้ควบคุมสุนัข
    Ohana (ส่วนค้นหา)
    KATH:115949891, 900202011240516, 09/07/63
    ลาบราดอร์ รีทรีฟเวอร์
    Labrador Retreiver
    เมีย น.ส.จิรฐา ถิรดานน น.ส.จิรฐา ถิรดานน
   • ขั้นต้น (Level V)
    ชื่อสุนัข (Dog Name) พันธุ์ (Breed) เพศ เจ้าของ ผู้ควบคุมสุนัข
    Canine
    -, 900012000927653, 17/07/58
    อเมริกันพิทบูลเทอเรีย
    American Pitbull Terrier
    ผู้ นายมนสิทธิ์ อิ่มใจ นายมนสิทธิ์ อิ่มใจ
    Ohana
    KATH:115949891, 900202011240516, 09/07/63
    ลาบราดอร์ รีทรีฟเวอร์
    Labrador Retreiver
    เมีย น.ส.จิรฐา ถิรดานน น.ส.จิรฐา ถิรดานน
  • สุนัขค้นหาและกู้ภัย ประเภทตามรอยเจาะจงบุคคล (RH-MT หรือ Search and Rescue Dog-Mantrailing)
   • ขั้นกลาง (Level A)
    ชื่อสุนัข (Dog Name) พันธุ์ (Breed) เพศ เจ้าของ ผู้ควบคุมสุนัข
    Assembly von Real Dog
    GDAT:109715, B-3013, 933076400545524, 17/11/62
    เยอรมันเช็พเพอด
    German Shepherd
    เมีย น.ส.สิริสรา เจียมวงศ์แพทย์ น.ส.สิริสรา เจียมวงศ์แพทย์
   • ขั้นต้น (Level V)
    ชื่อสุนัข (Dog Name) พันธุ์ (Breed) เพศ เจ้าของ ผู้ควบคุมสุนัข
    Wulong (ส่วนค้นหา)
    KATH:115925788, 900202011240533, 05/01/63
    เยอรมันเช็พเพอด
    German Shepherd
    ผู้ น.ส.ชุติกาญจน์ วัจนะภูมิ น.ส.ชุติกาญจน์ วัจนะภูมิ

  สุนัขที่สอบผ่านการเชื่อฟังคำสั่งเบื้องต้น/ทดสอบนิสัย (BH/VT)

  ชื่อสุนัข (Dog Name) พันธุ์ (Breed) เพศ เจ้าของ ผู้ควบคุมสุนัข
  Oana vom Richtersgraben
  SZ: L 4234, 981189900137669, 18/07/65
  เยอรมันเช็พเพอด
  German Shepherd
  เมีย นางสาวสิริสรา เจียมวงศ์แพทย์ นางสาวสิริสรา เจียมวงศ์แพทย์
  Oleang
  -, 900012000870020, 07/12/61
  เยอรมันเช็พเพอด
  German Shepherd
  ผู้ นายปัญญา พระราชา นายปัญญา พระราชา
  Irok von der Grafschaft Mark
  SZ: 2383765, 981189900143668, 01/08/65
  เยอรมันเช็พเพอด
  German Shepherd
  ผู้ นายศิวดล อ่อนมณี นายกิตติวินต์ ฉัตรทอง
  Angie Boonnam
  KATH: 115951487, 900215000807119, 30/07/63
  เบลเยียมเช็พเพอด (มาลินัวส์)
  Belgian Shepherd (Malinois)
  เมีย นายกฤตพล อินทรกฤษณ์ เด็กหญิงภาวิปุญญา อินทรกฤษณ์
  Lald vom Bangkruai Kennel
  GDAT: 110288, 900215004924397, 20/11/63
  เยอรมันเช็พเพอด
  German Shepherd
  ผู้ นางสาวโสภา โชคอนันตชัย นายกิตติพล เบญจหิรัญศักดิ์
  Lizz von den Stadtmusikanten
  SZ: 2378907, 981189900128373, 20/11/64
  เยอรมันเช็พเพอด
  German Shepherd
  เมีย นายพีระพงศ์ พิสิฐวุฒินันท์ นายชาคริต สารยศ
  Odin
  KATH:-, 933076400553553, 10/12/63
  เบลเยียมเช็พเพอด (มาลินัวส์)
  Belgian Shepherd (Malinois)
  ผู้ นายทรรศนะ ไชยรัตน์ นายทรรศนะ ไชยรัตน์
  Alexander vom MKN House
  GDAT: 111503, M-5064, 30/03/65
  เยอรมันเช็พเพอด
  German Shepherd
  ผู้ นายกฤษดา ทองสังวรณ์ นายกฤษดา ทองสังวรณ์
  Doggiedoo Kwanfah
  KATH: 805948404, 156100009534302, 23/08/62
  บอเดอร์ คอลลี่
  Border Collie
  ผู้ นางสาวนฎา สีบุญเรือง Mr.THEDCHAI PACHRTHON

  ​​​​​​​งานประกวดสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอด สนามที่ 1 ปี 2567

  ล่าสุด ! ดาวน์โหลด สูจิบัตร ***

  งานประกวดสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอด สนามที่ 1 ปี 2567 🇹🇭 ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 เริ่มเวลา 8.00 น. ณ สนามโรงเรียนวัดป่างิ้ว อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
  Location: 14.0864004,100.5333466
  ทางเข้าสนามประกวดดูได้ที่ https://goo.gl/maps/1MLXV3nn2V6nESwR6

  OG Chiangmai GSD Show 2023

  ชมรมผู้เลี้ยงสุนัขเยอรมันเช็พเพอดเชียงใหม่ จะจัดการประกวดสุนัขเยอรมันเช็พเพอด

  รายการ Ortsgruppe Chiangmai GSD Show 2023
  สนามกอล์ฟเชียงใหม่ ยิมคาน่า คลับ จ.เชียงใหม่

   

  ประกวดสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอด

  ในวันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2566 เริ่มเวลา 7.00 น.
  เฉพาะสุนัขเยอรมันเช็พเพอดที่มีใบพันธุ์ประวัติ (ใบเพดดิกรี) ของสมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศไทย และสมาคมที่เป็นสมาชิกของ W.U.S.V. Weltunion der Vereine für Deutsche Schäferhunde (W.U.S.V.) ซึ่งเป็น "สมาชิกภาคีสหพันธสมาคมสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดโลก" เท่านั้น

  การแบ่งรุ่นประกวด เป็น 6 รุ่น (แยกเพศผู้-เพศเมีย) และมีการประกวดแยกสุนัขขนยาวด้วย

  • รุ่นอายุ 3-6 เดือน
  • รุ่นอายุ 6-9 เดือน
  • รุ่นอายุ 9-12 เดือน
  • รุ่นอายุ 12-18 เดือน
  • รุ่นอายุ 18-24 เดือน
  • รุ่นใหญ่อายุ 24 เดือนขึ้นไป (แยกสุนัขเกิดในประเทศและต่างประเทศ)

  นอกจากนี้ยังมี

  • การแข่งทดสอบความกล้าหาญ (งานกัด) เริ่มเวลา 7.00 น.
  • การโชว์พ่อพันธุ์และลูก (Progeny Group)
  • การประกวดเยอรมันเช็พเพอดสุขภาพดี (อายุเกิน 6 ปี ขึ้นไป)
  • การแข่งขันผู้จูงสุนัข อายุน้อยกว่า 15 ปี

  โดย Mr. Jürgen Maibüchen เป็นกรรมการตัดสินชาวเยอรมัน จาก Verein für Deutsche Schäferhunde (SV) e.V. ซึ่งเป็น "สมาคมสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศเยอรมนี" ต้นกำเนิดของสุนัขพันธุ์นี้นั่นเอง

  ประวัติของ Mr. Jürgen Maibüchen

  • เป็นสมาชิกของ SV ตั้งแต่ปี 1980
  • เป็นเจ้าของคอก von Pallas Athene ตั้งแต่ปี 1993-2011 (ปัจจุบันเพาะพันธุ์ร่วมกับคอก Latmon)
  • เป็นกรรมการตัดสินใช้งาน ตั้งแต่ปี 1997
  • เป็นกรรมการตัดสินประกวด ตั้งแต่ปี 2010
  • เป็นกรรมการตัดสินการคัดพันธุ์ ตั้งแต่ปี 2015

  หมายเหตุ - ค่าสมัครประกวด ตัวละ 700 บาท (ถ้าสมัครสุนัขหน้างาน ตัวละ 1400 บาท)

  การรับสมัคร - สมัครได้ที่ 086-183-7335 หรือ Line ID: saranpanni

  ปิดรับสมัคร - วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566

  Princess's Cup Thailand 2023

  ล่าสุด ! ดาวน์โหลด สูจิบัตร ***


  ประกาศ !

  ซ้อมสะกดรอย ของสุนัขใช้งานสากล IGP

  วันที่ 9 ธค ช่วง 7.00-11.00 น 
  Area ปากช่อง เขาใหญ่

  ติดต่อ นัดเวลา ได้ที่ 083-4669424


  จับฉลาก IGP วันที่ 11 ธค พร้อมรับเสื้อและเบอร์ ณ อาคารส้ม หน่วยม้าทรง 10.30 น ฝั่งขวาทางเข้า ม พัน 29 

  ท่านใดไม่สะดวกมาถือว่าให้สิทธิ์ผู้จัดงานในการจัดลำดับแข่งขัน


  ผู้เข้าแข่งงานนี้ นำใบสมัคร รับ เครื่องดื่มฟรี 1 ใบ หนึ่งแก้ว ที่ บูท เครื่องดื่มข้างสนาม

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถขอรูปถ่าย ตอนแข่งขัน ได้ที่ช่างภาพของงาน 


  สมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศไทย (ส.ส.ย.ท.) จะเข้าร่วมจัดงานประกวดสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอด และงานสอบ/แข่งขันสุนัขใช้งานสากล IGP ในงาน Princess's Cup Thailand 2023 โดยมีรายละเอียดดังนี้


  การประกวดสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอด

  งานประกวดสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอด เป็นงานประจำปี 2566 ในวันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม เริ่มเวลา 8.00 น. ณ สนามหญ้า กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ อยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS สนามเป้า

  8.00-8.30 น. ลงทะเบียน - จึงขอให้สมาชิกที่ส่งสุนัขลงประกวด มาลงทะเบียนภายในช่วงเวลาดังกล่าวเท่านั้น
  หากมาไม่ทัน จะถือว่าสละสิทธิ์

  การทดสอบความกล้าหาญในการต่อสู้ ของสุนัขรุ่นใช้งาน จะเริ่มเวลา 8.30 น.
  ขอความกรุณาทุกท่านมาให้ถึงก่อนเวลาดังกล่าวนะคะ ผู้ที่มาสายกว่าเวลาที่กำหนด จะเสียโอกาส เนื่องจากจะต้องทดสอบในสภาพที่อากาศร้อนกว่านะคะ

  เพื่อให้การประกวดครั้งนี้ได้บรรลุผลสำเร็จ ตามวัตถุประสงค์ สมาคมฯ ขอเรียนเชิญสมาชิกทุกท่านร่วมกันส่งสุนัขเข้าประกวด ดังมีรายละเอียด ต่อไปนี้

  การแบ่งรุ่นประกวด เป็น 6 รุ่น (แยกเพศผู้-เพศเมีย) และมีการประกวดแยกสุนัขขนยาวด้วย

  • รุ่นลูกสุนัขอายุ 3-6 เดือน
  • รุ่นลูกสุนัขอายุ 6-9 เดือน
  • รุ่นลูกสุนัขอายุ 9-12 เดือน
  • รุ่นเล็กอายุ 12-18 เดือน
  • รุ่นกลางอายุ 18-24 เดือน
  • รุ่นใช้งานอายุ 24 เดือนขึ้นไป (แยกสุนัขเกิดในประเทศและต่างประเทศ) มีการทดสอบความกล้าหาญในการต่อสู้ ซึ่งมีผลต่อการจัดอันดับในการประกวดด้วย

  นอกจากนี้ยังมี

  • ถ้วยพระราชทาน
  • รางวัล Sieger & Siegerin สุนัขเกิดในประเทศ
   Sieger (เพศผู้)
   Siegerin (เพศเมีย)
  • การประกวดผู้ผสมพันธุ์ยอดเยี่ยม (Zucht Gruppen)

  โดย Mr.Daniele Strazzeri เป็นกรรมการตัดสินชาวเยอรมัน ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองนายกสมาคม SV (Vice president of SV) จาก Verein für Deutsche Schäferhunde (SV) e.V. ซึ่งเป็น "สมาคมสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศเยอรมนี" ต้นกำเนิดของสุนัขพันธุ์นี้นั่นเอง

  หมายเหตุ - ค่าสมัครประกวด ตัวละ 700 บาท (ไม่รับสมัครหน้างาน)
  โอนค่าสมัครประกวดได้ที่ เลขที่บัญชี 066-3-31770-9 ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี นายประชา กุศลานุคุณ

  ปิดรับสมัคร - วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566


  การรับสมัคร

  • สมัครโดยตรง ได้ที่สมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศไทย โทร. 02-279-3621, 02-619-7753, 089-679-6913 Fax 02-619-7752

  *** ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่สมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศไทย เพื่อส่งหลักฐานการชำระค่าสมัคร จึงจะถือว่าการสมัครโดยสมบูรณ์ ***


  งานสอบเชื่อฟังคำสั่งเบื้องต้น (BH/VT) และแข่งขันสุนัขใช้งานสากล IGP (ไม่จำกัดพันธุ์)

  ในวันที่ 13-16 ธันวาคม เริ่มเวลา 6.00 น. ณ สนามหญ้า กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ อยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS สนามเป้า

  โดย Mr.Daniele Strazzeri และ Mr.Wilfried Tautz เป็นกรรมการตัดสินชาวเยอรมัน จาก Verein für Deutsche Schäferhunde (SV) e.V. ซึ่งเป็น "สมาคมสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศเยอรมนี" ต้นกำเนิดของสุนัขพันธุ์นี้นั่นเอง

  ประวัติของ Mr.Daniele Strazzeri (LG 13 Württemberg)

  • ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองนายกสมาคม SV (Vice president of SV)
  • เป็นสมาชิกของ SV ตั้งแต่ปี 1999
  • เป็นกรรมการตัดสินใช้งาน ตั้งแต่ปี 2010
  • เป็นกรรมการตัดสินประกวด ตั้งแต่ปี 2017
  • เป็นกรรมการตัดสินการคัดพันธุ์
  • เป็นกรรมการทดสอบนิสัยสุนัข (Wesen Test หรือ BW (Beurteiler Wesen)) และ B-ZAP (Beurteiler Zuchtanlagenprüfung)

  ประวัติของ Mr.Wilfried Tautz (LG 01 Hamburg/Schleswig-Holstein)

  • ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานกรรมการฝึกสมาคม SV (Head of training of SV) ซึ่งเป็นตำแหน่งสูงสุดของกรรมการตัดสินสุนัขใช้งานของ SV และเป็นผู้อนุญาตให้กรรมการตัดสินสุนัขใช้งานของ SV เดินทางไปตัดสินทั่วโลก
  • เป็นสมาชิกของ SV ตั้งแต่ปี 1977
   • เป็นกรรมการตัดสินใช้งาน ตั้งแต่ปี 1994
   • เป็นกรรมการทดสอบนิสัยสุนัข (Wesen Test หรือ BW (Beurteiler Wesen)) และ B-ZAP (Beurteiler Zuchtanlagenprüfung)

   ตารางสอบและฝึกซ้อม (รอประกาศ)

   งานแข่งขันสุนัขใช้งานสากลและประกวดสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอด งานกลางปี 2566

   ล่าสุด ! ดาวน์โหลด สูจิบัตร ***

    งานประกวดสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอด งานกลางปี 2566

    สมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศไทย (ส.ส.ย.ท.) จะจัดงานประกวดสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอด งานกลางปี 2566 และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 เพื่อแถลงงบดุล รายรับ-รายจ่าย และแถลงผลงานที่ผ่านมาในปี 2565

    ในวันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 2566 ณ สนามซ้อมสโมสรฟุตบอลสมุทรปราการเอฟซี อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
    Location: 13.6022195,100.5996657
    ทางเข้าสนามประกวดดูได้ที่ https://goo.gl/maps/2ZDT2U5TssdC6mEHA

    ผลการประกวดสุนัข ประเภทสวยงาม

    รุ่นใหญ่ อายุ 24 เดือนขึ้นไป เพศเมีย (เกิดในประเทศ) ประเภทขนสั้น (ปกติ)

    อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
    V1 *Xavir vom R.C.Club
    110493, V-4066, 31/01/64, SG, SchH1, kkl, HD: Normal, Height: 59 cm, Chest: 28.5 cm
    *Izmir von der Alexander *Pearl vom Ortskern นายประชา กุศลานุคุณ นายประชา กุศลานุคุณ
    V2 *Beebee vom Branch Mark
    110825, V-4170, 03/06/64, SG, SchH1, kkl, HD: Normal, Height: 60 cm, Chest: 28 cm
    *Urex vom Gebenbacher Land *Gerdy Fabare Bohemia นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายกันตภณ เดชพิทักษ์
    V3 *Uziss vom Branch Mark
    110537, V-4085, 09/02/64, SG, SchH1, kkl, HD: Normal, Height: 59.5 cm, Chest: 29 cm
    *Urex vom Gebenbacher Land *Maxi Team Agrigento นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
    V4 *Chatty vom Zeionee
    109579, M-2072, 25/09/62, V, SchH1, kkl, HD: -, Height: 57 cm, Chest: 27.5 cm
    Bright vom Branch Mark Darlene vom Kittinapa Kennel น.อ.กิรทัต นีระเสน น.ส.กนกพร โกยสวัสดิ์

    นใหญ่ อายุ 24 เดือนขึ้นไป เพศเมีย (เกิดในประเทศ) ประเภทขนยาว

    อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
    V1 *Xcell vom Branch Mark
    109412, V-2074, V, SchH1, kkl, 05/04/62, HD: Fast Normal, Height: 59.5 cm, Chest: 26.5 cm
    *Netzer von Aducht *Dana von der Hopfenhalle นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายประชา กุศลานุคุณ

    รุ่นใหญ่ อายุ 24 เดือนขึ้นไป เพศผู้ (เกิดในประเทศ) ประเภทขนสั้น (ปกติ)

    อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
    V1 *Webber vom Branch Mark
    109410, V-2072, V, SchH1, kkl, 02/04/62, HD: Normal, ED: -, Height: 64.5 cm, Chest: 31.5 cm
    *Wesly von der Orangerie *Left vom Branch Mark นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล พ.ต.ท.สาคร เพชรรัตน์
    V2 *Hippy vom Oldies Haus
    110123, C-3070, V, IGP1, kkl, 03/07/63, HD: Fast Normal, Height: 63 cm, Chest: 31.5 cm
    *Usher aus der Brunnenstraße *Genua vom Kapellenberg นางสาวณัชพร ไชยสมบูรณ์ นางสาวณัชพร ไชยสมบูรณ์
    V3 *Charlie vom Oldieshaus
    109491, C-2025, 933076400018052, V, IGP1, kkl, 24/05/62, HD: Normal, Height: 64 cm, Chest: 31 cm
    *Team Marlboro Hilton *Edra vom Finkenschlag น.ส.ณัชพร ไชยสมบูรณ์ นายสุริยนต์ สุจา
    V4 *Danto vom Pakchong GSD
    110609, M-4031, 21/02/64, SG, SchH1, kkl, Height: 65 cm, Chest: 30 cm
    *Wuff Klein-Leithawald Berta vom Emkendorfer Park นายจักราวุธ จันทร์ประเสริฐ นายสุเทพ จันทร์แจ่มใส

    รุ่นใหญ่ อายุ 24 เดือนขึ้นไป เพศผู้ (เกิดในประเทศ) ประเภทขนยาว

    อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
    V1 Whillo vom Sankampang
    110264, C-3094, V, IGP1, 27/09/63, Height: 63.5 cm, Chest: 27.5 cm
    *Olaf Team Agrigento *Lizzy van de Mauritshoek นายพรธวัช เพ่งศรี นายศรัณย์ฤทธิ์ ยารังษี

    รุ่นใหญ่ อายุ 24 เดือนขึ้นไป เพศเมีย (เกิดต่างประเทศ)

    อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
    V1 *Yulka vom Hühnegrab
    SZ:2334158, 981189900101098, VA, IGP2, kkl, 10/03/60, HD: Normal, ED: Normal, Height: 60 cm, Chest: 26.5 cm
    *Duran vom Team Hühnegrab *Alin vom Team Hühnegrab Heinz Scheerer นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
    SG1 Gaby Team Carrera
    JR:769114, 944116000021953, 13/03/64, HD: -, ED: -, Height: 60 cm, Chest: 28.5 cm
    *Otto Splitberg (BG) *Nika Team Carrera Sarac Srdjan Mr.Shaun Thow

    รุ่นใหญ่ อายุ 24 เดือนขึ้นไป เพศผู้ (เกิดต่างประเทศ) ประเภทขนสั้น (ปกติ)

    อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
    V1 *Pacao du Val D'Anzin
    LOF:737624, 250269100017718, VA, IGP2, kkl, 02/07/62, HD: Normal, ED: Normal, Height: 66 cm, Chest: 30.5 cm
    *Asap vom Aldamar *Lily du Val d'Anzin Eric Trentenaere นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
    V2 *Oskar von Dacon
    SZ:2370378, 981189900129093, 22/02/64, SG, IGP1, kkl, HD: Normal, ED: Normal, Height: 65.5 cm, Chest: 28.5 cm
    *Kampus vom Drei Birkenzwinger *Mina von Dacon Daniel Hanswillemenke นายประชา กุศลานุคุณ
    V3 *Kasap TEAM Gigelsfelsen
    SZ:2359507, 981189900116248, V, IGP2, kkl, 03/11/62, HD: Fast Normal, ED: Fast Normal, Height: 65.5 cm, Chest: 31 cm
    *Asap vom Aldamar *Drixi TEAM Gigelsfelsen Nicole Darama น.ส.ณัชพร ไชยสมบูณ์
    V4 *Lukky vom Emkendorfer Park
    SZ:2344587, 981189900094404, V, IGP3, kkl, 12/08/61, HD: Normal, ED: Normal, Height: 63 cm, Chest: 32 cm
    *Cyrus vom Osterberger-Land *Dorle vom Emkendorfer Park Hans-Jürgen Begier นายศิวดล อ่อนมณี
    SG1 Nox de la Madonina
    JR:767836, 944116000028765, 12/10/63, HD: -, ED: -, Height: 63 cm, Chest: 27 cm
    *Gondor vom Patersweg *Anita Von Waisskirchen Nikola Mitrovic Mr.Shaun Thow

    รุ่นใหญ่ อายุ 24 เดือนขึ้นไป เพศผู้ (เกิดต่างประเทศ) ประเภทขนยาว

    อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
    V1 *Crixus vom Wanakon (INT)
    SZ:L 3497, 981189900129786, 27/04/64, SG, SchH1, kkl, HD: Normal, ED: Normal, Height: 66 cm, Chest: 31 cm
    *Quote van de Lentfert Hoeve *Genevieve di Casa Massarelli Alexandra Meyer นายประชา กุศลานุคุณ

    OG Udonthani Exam 2023

    กรุณานำใบเพดดิกรี (ใบพันธุ์ประวัติ) (หรือใบแสดงหมายเลขไมโครชิปกรณีสอบ IBH/VT) และสมุดบันทึกคะแนนตัวจริง
    มาให้กรรมการตรวจสอบก่อนภายในวันที่มาฝึกซ้อมก่อนสอบ

    ถ้าเอกสารไม่ครบ จะไม่สามารถลงสอบได้


    OG Udonthani ชมรมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดอุดรธานี เป็นชมรมของสมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศไทย (ส.ส.ย.ท.) โดยมีรายละเอียดดังนี้

     งานสอบเชื่อฟังคำสั่งเบื้องต้น (BH/VT) (ไม่จำกัดพันธุ์)

     ​​​​​​​งานประกวดสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอด สนามที่ 1 ปี 2566

     ล่าสุด ! ดาวน์โหลด สูจิบัตร ***

     งานประกวดสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอด สนามที่ 1 ปี 2566 🇹🇭 ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 เริ่มเวลา 8.00 น. ณ สนามโรงเรียนวัดป่างิ้ว อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
     Location: 14.0864004,100.5333466
     ทางเข้าสนามประกวดดูได้ที่ https://goo.gl/maps/1MLXV3nn2V6nESwR6

     เพื่อให้การประกวดครั้งนี้ได้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ สมาคมฯ ขอเรียนเชิญสมาชิกทุกท่านร่วมกันส่งสุนัขเข้าประกวด ดังมีรายละเอียด ต่อไปนี้

     การแบ่งรุ่นประกวด เป็น 6 รุ่น (แยกเพศผู้-เพศเมีย) และมีการประกวดแยกสุนัขขนยาวด้วย

     • รุ่นอายุ 3-6 เดือน
     • รุ่นอายุ 6-9 เดือน
     • รุ่นอายุ 9-12 เดือน
     • รุ่นอายุ 12-18 เดือน
     • รุ่นอายุ 18-24 เดือน
     • รุ่นใหญ่อายุ 24 เดือนขึ้นไป (แยกสุนัขเกิดในประเทศและต่างประเทศ) รุ่นใหญ่มีการทดสอบความกล้าหาญในการต่อสู้ ซึ่งมีผลต่อการจัดอันดับในการประกวดด้วย

     โดย Mr. Rainer Mast เป็นกรรมการตัดสินชาวเยอรมัน 🇩🇪 จาก Verein für Deutsche Schäferhunde (SV) e.V. ซึ่งเป็น "สมาคมสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศเยอรมนี" ต้นกำเนิดของสุนัขพันธุ์นี้นั่นเอง

     Mr. Rainer Mast เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่รับการแต่งตั้งจาก SV โดยเป็นกรรมการคัดพันธุ์ (Körmeister) และกรรมการตัดสินสุนัขสวยงาม (Zuchtrichter)
     Mr. Rainer Mast ได้เข้าเป็นสมาชิกของ SV เมื่อปีค.ศ. 1974 โดยสังกัด Landesgruppe: LG13 Wuerttemberg อีกทั้งบรีดสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดในนามคอก vom Ermingerweg ในปี 2013 ได้เป็นกรรมการตัดสินในงาน BSZS'2013 ที่เมือง Kassel

     Mr. Rainer Mast เป็นกรรมการตัดสินสุนัขรุ่นเล็ก อายุ 12-18 เดือน เพศผู้ ในงาน BSZS'2022 ที่เมือง Nürnberg
     https://www.schaeferhunde.de/fileadmin/SV/Documents/News/Richter_2022.pdf

     หมายเหตุ - ค่าสมัครประกวด ตัวละ 700 บาท (ถ้าสมัครสุนัขหน้างาน ตัวละ 1,400 บาท)

     การรับสมัคร - สมัครได้ที่สมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศไทย โทร. 02-279-3621, 02-619-7753, 089-679-6913 Fax 02-619-7752

     ปิดรับสมัคร - วันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2566

     ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/events/3606044526290301


     *** สนับสนุนการประกวด โดยผลิตภัณต์อาหารสุนัข Smart Heart Power Maxx ผลิตภัณต์ของ เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป ***


     ผลการประกวดสุนัข ประเภทสวยงาม

     รุ่นใหญ่ อายุ 24 เดือนขึ้นไป เพศเมีย (เกิดในประเทศ) ประเภทขนสั้น (ปกติ)

     อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
     V1 *Viva vom Branch Mark
     109408, V-2070, V, IGP1, kkl, 25/03/62, HD: Fast Normal, ED: -, Height: 60 cm, Chest: 28 cm
     *Netzer von Aducht *Gerdy Fabare Bohemia นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
     V2 *Kimmy vom Branch Mark
     110033, V-3113, SG, SchH1, kkl, 26/03/63, HD: Normal, Height: 57 cm, Chest: 25 cm
     *Netzer von Aducht *Bam vom Branch Mark นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล

     รุ่นใหญ่ อายุ 24 เดือนขึ้นไป เพศเมีย (เกิดในประเทศ) ประเภทขนยาว

     อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
     V1 *Xcell vom Branch Mark
     109412, V-2074, SG, SchH1, kkl, 05/04/62, HD: Fast Normal, Height: 60 cm, Chest: 27 cm
     *Netzer von Aducht *Dana von der Hopfenhalle นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายประชา กุศลานุคุณ

     รุ่นใหญ่ อายุ 24 เดือนขึ้นไป เพศผู้ (เกิดในประเทศ) ประเภทขนสั้น (ปกติ)

     อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
     V1 *Barox vom Branch Mark
     103521, V-1045, V, SchH1, kkl, 30/12/60, HD: Noch zugelassen, ED: -, Height: 62 cm, Chest: 29 cm
     *Symon Di Casa Massarelli *Honda vom Pendler นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล

     รุ่นใหญ่ อายุ 24 เดือนขึ้นไป เพศเมีย (เกิดต่างประเทศ)

     อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
     V1 *Drixi TEAM Gigelsfelsen
     SZ:2323854, 981189900059076, VA, IGP3, kkl, 09/03/59, HD: Fast Normal, ED: Normal, Height: 59.5 cm, Chest: 28.5 cm
     *Uranus zum sGigelsfelsen *Quisela zum Gigelsfelsen Nicole Darama น.ส.ณัชพร ไชยสมบูณ์
     V2 *Maxi Team Agrigento
     SZ:2312194, 981189900059840, V, IPO2, kkl, 13/01/58, HD: Normal, ED: Normal, Height: 60.5 cm, Chest: 28 cm
     *Luis aus Agrigento *Brenda Team Agrigento Kerstin Schweikert นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
     V3 *Ushka vom Lärchenhain
     SZ:2344619, 981189900094556, VA, IGP1, kkl, 01/04/61, HD: Normal, ED: Normal, Height: 59.5 cm, Chest: 28 cm
     *Goran vom Bierstadter Hof *Hadina vom Lärchenhain Vincent Buß น.ส.ณัชพร ไชยสมบูณ์
     V4 *Orka vom Schloß Rosenfels
     SZ:2358228, 981189900096481, V, IGP1, kkl, 18/09/62, HD: Fast Normal, ED: Normal, Height: 59 cm, Chest: 28 cm
     *Jax dei Precision *Carla TEAM Gigelsfelsen Karl Karnutsch นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล

     รุ่นใหญ่ อายุ 24 เดือนขึ้นไป เพศผู้ (เกิดต่างประเทศ) ประเภทขนสั้น (ปกติ)

     อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
     V1 *Costa Fabare Bohemia
     SZ:2340600, 981098104286835, VA, IPO3, kkl, 12/12/58, HD: Normal, ED: Normal, Height: 65 cm, Chest: 30 cm
     *Groovy di Casa Massarelli *Nirwanna Fabare Bohemia Pavel Skrbek นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
     V2 *Naxos Dlha Roven
     SKJ:76501/18, 276098800043456, VA, SVV2, kkl, 02/01/61, HD: Normal, ED: Normal, Height: 64 cm, Chest: 29.5 cm
     *Thiago von der Piste Trophe *Lisa vom Fourniermühlenbach Albin Majsniar น.ส.ณัชพร ไชยสมบูณ์
     V3 *Torres du Parc a Mitrailles
     LOSH:1308444, 900113002406953, V, IGP, kkl, 21/04/63, HD: Normal, ED: Normal, Height: 65 cm, Chest: 29 cm
     *Udro vom Team Panoniansee *Quiny du Parc a Mitrailles Luco Destercq นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
     V4 *Kasap TEAM Gigelsfelsen
     SZ:2359507, 981189900116248, V, IGP2, kkl, 03/11/62, HD: Fast Normal, ED: Fast Normal, Height: 65 cm, Chest: 31 cm
     *Asap vom Aldamar *Drixi TEAM Gigelsfelsen Nicole Darama น.ส.ณัชพร ไชยสมบูณ์
     V5 *Xavier-Naldo von der Glücksgrube
     SZ:2369355, 981189900130802, SG, IGP2, kkl, 04/01/64, HD: Normal, ED: Normal, Height: 65 cm, Chest: 30 cm
     *Naldo von Vierhundert Hertz *Edel von Melanchthon Elke Rath นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
     V6 *Ohio vom Pendler
     SZ:2352958, 981189900109038, V, IGP2, I/a, 14/03/62, HD: Fast Normal, ED: Normal, Height: 64 cm, Chest: 29 cm
     *Nero von Ghattas *Cookie vom Pendler Wolfgang Meinen นายประชา กุศลานุคุณ
     EZ *Lukky vom Emkendorfer Park
     SZ:2344587, 981189900094404, V, IGP3, kkl, 12/08/61, HD: Normal, ED: Normal, Height: 63.5 cm, Chest: 29 cm
     *Cyrus vom Osterberger-Land *Dorle vom Emkendorfer Park Hans-Jürgen Begier นายศิวดล อ่อนมณี

     รุ่นกลาง อายุ 18-24 เดือน เพศเมีย ประเภทขนสั้น (ปกติ)

     อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
     SG1 *Xavir vom R.C.Club
     110493, V-4066, 31/01/64, SG, SchH1, kkl, HD: Normal, Height: 59 cm, Chest: 28 cm
     *Izmir von der Alexander *Pearl vom Ortskern นายประชา กุศลานุคุณ นายประชา กุศลานุคุณ
     SG2 Xomira vom Branch Mark
     110594, V-4098, 03/03/64, HD: Fast Normal, Height: 58 cm, Chest: 27.5 cm
     *Urex vom Gebenbacher Land *Cimberry vom Branch Mark นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
     SG3 Beebee vom Branch Mark
     110825, V-4170, 03/06/64, HD: Normal, Height: 59 cm, Chest: 28 cm
     *Urex vom Gebenbacher Land *Gerdy Fabare Bohemia นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายกันตภณ เดชพิทักษ์
     SG4 Uziss vom Branch Mark
     110537, V-4085, 09/02/64, HD: Normal, Height: 58 cm, Chest: 28 cm
     *Urex vom Gebenbacher Land *Maxi Team Agrigento นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
     SG5 Ava vom R.C.Club
     110741, V-4133, 29/04/64, Height: 60 cm, Chest: 29 cm
     *Izmir von der Alexander *Hadina vom Lärchenhain นายประชา กุศลานุคุณ พ.อ.อ.คณาธิป เหมสิติ

     รุ่นกลาง อายุ 18-24 เดือน เพศผู้ ประเภทขนสั้น (ปกติ)

     อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
     SG1 *Oskar von Dacon
     SZ:2370378, 981189900129093, SG, IGP1, kkl, 22/02/64, HD: Normal, ED: Normal, Height: 66 cm, Chest: 30 cm
     *Kampus vom Drei Birkenzwinger *Mina von Dacon Daniel Hanswillemenke นายประชา กุศลานุคุณ
     SG2 Franky vom Crystalle Creek
     110796, V-4160, 05/05/64, Height: 66 cm, Chest: 31 cm
     *Bax Veracruz *Xena Grunemont นายไตรรัฐย์ รัตนจันทร์ นายไตรรัฐย์ รัตนจันทร์
     SG3 Uzo vom Branch Mark
     110536, V-4084, 09/02/64, Height: 63.5 cm, Chest: 30 cm
     *Urex vom Gebenbacher Land *Maxi Team Agrigento นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
     SG4 Zone vom Branch Mark
     110786, V-4150, 14/05/64, Height: 62 cm, Chest: 29.5 cm
     *Zillo aus Agrigento *Dimsum vom Branch Mark นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายกันตภณ เดชพิทักษ์

     รุ่นเล็ก อายุ 12-18 เดือน เพศเมีย ประเภทขนสั้น (ปกติ)

     อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
     SG1 Double vom Branch Mark
     111017, V-4227, 03/09/64, HD: Normal, Height: 58.5 cm, Chest: 28 cm
     *Izmir von der Alexander *Glucose vom Branch Mark นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายภัทรชัย บุญวงศ์
     SG2 Lily vom Team Bench Mark
     110914, V-4192, 09/08/64, HD: Normal, Height: 57.5 cm, Chest: 27 cm
     Santlauris Yum *Rika zum Gigelsfelsen นายวรภัทร วงศ์สิโรจน์กุล นายประชา กุศลานุคุณ
     SG3 Orange vom Oldies Haus
     111222, C-5049, 27/12/64, Height: 60.5 cm, Chest: 27 cm
     *Tell von Ghattas *Omega Vom Drei Schwarze Engel นางสาวณัชพร ไชยสมบูรณ์ นานคันศร เกิดบำรุง
     SG4 Gayla vom Branch Mark
     111142, V-5008, 16/11/64, HD: Normal, Height: 56 cm, Chest: 25 cm
     *Urex vom Gebenbacher Land *Elsa von der Stadt Mosbach นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
     SG5 Bonna vom Srisamut Farm
     110949, V-4205, 21/08/64, HD: Fast Normal, Height: 63 cm, Chest: 27.5 cm
     *Izmir von der Alexander *Vanta von der Pakchong นางสาวลลิตา ศรีสมุทร นางสาวลลิตา ศรีสมุทร
     SG6 Mika vom Oldies Haus
     111005, C-4090, 06/09/64, HD: Normal, Height: 62 cm, Chest: 28 cm
     *Naxos Dlha Roven *Genua vom Kapellenberg นางสาวณัชพร ไชยสมบูรณ์ นางสาวณัชพร ไชยสมบูรณ์
     SG7 Nokia vom Team Bench Mark
     111152, V-5018, 27/11/64, HD: Normal, Height: 60 cm, Chest: 27 cm
     *Quax von Carrara *Loso vom Branch Mark นายวรภัทร วงศ์สิโรจน์กุล นายภัทรชัย บุญวงศ์
     EZ Bischa vom Srisamut Farm
     110948, V-4204, 21/08/64, Height: 60 cm, Chest: 28.5 cm
     *Izmir von der Alexander *Vanta von der Pakchong นางสาวลลิตา ศรีสมุทร นายสายชล ขันทัง

     รุ่นเล็ก อายุ 12-18 เดือน เพศเมีย ประเภทขนยาว

     อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
     SG1 Peona vom Oldies Haus
     111227, C-5054, 26/12/64, Height: 60 cm, Chest: 28 cm
     *Naxos Dlha Roven *Hadina vom Lärchenhain นางสาวณัชพร ไชยสมบูรณ์ นายชาญชณัฎร์ กลั่นจัตุรัส
     SG2 Jackarine vom Branch Mark
     111272, V-5027, 28/12/64, HD: Normal, Height: 59 cm, Chest: 26 cm
     *Eros di Casa Massarelli *Rule vom Branch Mark นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
     SG3 Qucrida vom Species Yon Club,
     111134, A-5005, 13/11/64, Height: 61 cm, Chest: 27 cm
     *Team Marlboro Enzo *Elizabeth vom Species Yon Club นายสุริยนต์ สุจา นายสุริยนต์ สุจา
     SG4 Effect vom Branch Mark
     111021, V-4231, 08/09/64, HD: Normal, Height: 55 cm, Chest: 27.5 cm
     *Eros di Casa Massarelli *Hiclass vom Branch Mark นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
     EZ Aimmie vom Reich Werden
     111026, V-4236, 23/08/64, Height: 60 cm, Chest: 31 cm
     *Digger vom Goldschmiedsborn *Tinkerbell von der Grafschaft Mark นายศิวดล อ่อนมณี นายศิวดล อ่อนมณี

     รุ่นเล็ก อายุ 12-18 เดือน เพศผู้ ประเภทขนสั้น (ปกติ)

     อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
     SG1 Marcus vom Oldies Haus
     111003, C-4088, 06/09/64, HD: Normal, Height: 67 cm, Chest: 30 cm
     *Naxos Dlha Roven *Genua vom Kapellenberg นางสาวณัชพร ไชยสมบูรณ์ นางสาวณัชพร ไชยสมบูรณ์

     รุ่นเล็ก อายุ 12-18 เดือน เพศผู้ ประเภทขนยาว

     อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
     SG1 Follow vom Khonkaen GSD
     111125, K-5001, 03/11/64, HD: Fast Normal, Height: 64 cm, Chest: 28 cm
     *Izmir von der Alexander Miki vom Branch Mark นายไวพจน์ แพงมา นายชาญชณัฎร์ กลั่นจัตุรัส

     รุ่นสุนัขวัยรุ่น อายุ 9-12 เดือน เพศเมีย ประเภทขนสั้น (ปกติ)

     อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
     vv1 Kerry vom Branch Mark
     111390, V-5061, 16/01/65
     *Uberto vom Klostermoor *Odra Semper Wictor นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
     vv2 Issy vom P.P.M.1898
     111396, V-5067, 10/02/65
     *Heron von der Burg Haidstein Anke vom Air Eagle พ.ต.ท.สาคร เพชรรัตน์ นายพลภัทร พัฒนาไพบูลย์กุล
     vv3 Baby vom Rottong Farm
     111360, M-5048, 22/01/65
     *Money vom Richy Club Jola vom P.P.M.1898 นายศักรินทร์ บุญเกิด นายศักรินทร์ บุญเกิด
     vv4 Olivia vom Branch Mark
     111484, V-5102, 18/03/65
     *Urex vom Gebenbacher Land *Yulka vom Hühnegrab นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล

     รุ่นสุนัขวัยรุ่น อายุ 9-12 เดือน เพศเมีย ประเภทขนยาว

     อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
     vv1 K-Pop vom Branch Mark
     111391, V-5062, 16/01/65
     *Uberto vom Klostermoor *Odra Semper Wictor นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายภัทรชัย บุญวงศ์
     vv2 Quran vom Oldies Haus
     111455, C-5098, 26/02/65
     *Naxos Dlha Roven Tender vom Branch Mark นางสาวณัชพร ไชยสมบูรณ์ นางสาวกนกพร โกยสวัสดิ์
     vv3 Canto vom Richy Club
     111465, K-5036, 19/02/65
     *Wuff Klein-Leithawald *Lucy vom Richy Club นายวรวุฒิ เล้าเจริญชัย นายรังสิทธิ์ กลิ่นศรีสุข
     vv4 Cookie vom Anett
     111534, V-5124, 22/03/65
     *Naxos Dlha Roven *Malika vom Haus Tchorz นายธนศักดิ์ วาณิชพันธุ์ นายศักรินทร์ บุญเกิด

     รุ่นสุนัขวัยรุ่น อายุ 9-12 เดือน เพศผู้ ประเภทขนสั้น (ปกติ)

     อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
     vv1 Ramos vom Oldies Haus
     111575, C-5109, 08/04/65
     *Naxos Dlha Roven *Yosie von der Lars-Aue นางสาวณัชพร ไชยสมบูรณ์ นางสาวกนกพร โกยสวัสดิ์
     vv2 Reno vom Oldies Haus
     111576, C-5110, 08/04/65
     *Naxos Dlha Roven *Yosie von der Lars-Aue นางสาวณัชพร ไชยสมบูรณ์ นางสาวณัชพร ไชยสมบูรณ์

     นสุนัขวัยรุ่น อายุ 9-12 เดือน เพศผู้ ประเภทขนยาว

     อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
     vv1 Ronaldo vom Oldies Haus
     111578, C-5112, 08/04/65
     *Naxos Dlha Roven *Yosie von der Lars-Aue นางสาวณัชพร ไชยสมบูรณ์ นางสาวณัชพร ไชยสมบูรณ์

     รุ่นลูกสุนัขวัยเล็ก อายุ 6-9 เดือน เพศเมีย ประเภทขนสั้น (ปกติ)

     อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
     vv1 Sammy vom Species Yon Club
     111675, A-5016, 07/05/65
     *Team Marlboro Enzo *Unika von Rettich นายสุริยนต์ สุจา นายปกาสิต จันทสิงห์
     vv2 Orra vom R.C.Club
     111743, V-5166, 30/05/65
     *Izmir von der Alexander *Pearl vom Ortskern นายประชา กุศลานุคุณ นายพายุ ดามาพงษ์
     vv3 Rosie vom Team Bench Mark
     111834, V-5188, 14/07/65
     *Quax von Carrara Carfley vom Zoienee นายวรภัทร วงศ์สิโรจน์กุล นายภัทรชัย บุญวงศ์
     vv4 Noel vom P.P.M.1898
     111657, V-5139, 03/05/65
     *Ohio vom Pendler *Ilary vom Winnloh พ.ต.ท.สาคร เพชรรัตน์ พ.ต.ท.สาคร เพชรรัตน์
     vv5 Profile vom Branch Mark
     111672, V-5144, 01/05/65
     *Urex vom Gebenbacher Land *Fina vom Römerhain นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
     vv6 Fedy vom Chaweewan
     111667, M-5084, 12/05/65
     *Money vom Richy Club Jira vom Bangkruai Kennel ร.ต.ธนู พิมพ์ภาณี นายชาญชณัฎร์ กลั่นจัตุรัส
     vv7 Soft vom Branch Mark
     111794, V-5178, 20/06/65
     *Quax von Carrara *Omega von Marbo Wolf นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
     vv8 Orly vom R.C.Club
     111742, V-5165, 30/05/65
     *Izmir von der Alexander *Pearl vom Ortskern นายประชา กุศลานุคุณ นายประชา กุศลานุคุณ
     v Saric vom Species Yon Club
     111676, A-5017, 07/05/65
     *Team Marlboro Enzo *Unika von Rettich นายสุริยนต์ สุจา นายศักรินทร์ บุญเกิด

     รุ่นลูกสุนัขวัยเล็ก อายุ 6-9 เดือน เพศเมีย ประเภทขนยาว

     อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
     vv1 Gioil vom S.C.Ratchaburi
     111714, R-5024, 26/05/65
     Kevin vom SK Mahasarakham Vicky vom Branch Mark นายอลงกรณ์ จันทร์ทอง นายอลงกรณ์ จันทร์ทอง

     รุ่นลูกสุนัขวัยเล็ก อายุ 6-9 เดือน เพศผู้ ประเภทขนสั้น (ปกติ)

     อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
     vv1 Strong vom Branch Mark
     111791, V-5175, 20/06/65
     *Quax von Carrara *Omega von Marbo Wolf นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นางสาวชลิสา วีระพงษ์
     vv2 Nato vom P.P.M.1898
     111653, V-5135, 03/05/65
     *Ohio vom Pendler *Ilary vom Winnloh พ.ต.ท.สาคร เพชรรัตน์ พ.ต.ท.สาคร เพชรรัตน์
     vv3 Stamp vom Branch Mark
     111790, V-5174, 20/06/65
     *Quax von Carrara *Omega von Marbo Wolf นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล

     รุ่นลูกสุนัขวัยน่ารัก อายุ 3-6 เดือน เพศเมีย ประเภทขนสั้น (ปกติ)

     อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
     vv1 Ticky vom Oldies Haus
     111884, C-5148, 25/07/65
     *Naxos Dlha Roven *Drixi Team Gigelsfelsen นางสาวณัชพร ไชยสมบูรณ์ นางสาวณัชพร ไชยสมบูรณ์
     vv2 Tesla vom Oldies Haus
     111883, C-5147, 25/07/65
     *Naxos Dlha Roven *Drixi Team Gigelsfelsen นางสาวณัชพร ไชยสมบูรณ์ นายสุริยนต์ สุจา
     vv3 Snow vom Oldies Haus
     111856, C-5140, 17/07/65
     *Naxos Dlha Roven *Ushka vom Lärchenhain นางสาวณัชพร ไชยสมบูรณ์ นางสาวณัชพร ไชยสมบูรณ์
     vv4 Sand vom Oldies Haus
     111854, C-5138, 17/07/65
     *Naxos Dlha Roven *Ushka vom Lärchenhain นางสาวณัชพร ไชยสมบูรณ์ นางสาวณัชพร ไชยสมบูรณ์
     vv5 Charnine vom The Seasons Kennel
     111936, V-5221, 31/08/65
     *Ohio vom Pendler Oleen vom P.S.Buriram นายอาทิตย์ เชื้อนาข่า นายอาทิตย์ เชื้อนาข่า
     vv6 Tiffani vom Oldies Haus
     111885, C-5149, 25/07/65
     *Naxos Dlha Roven *Drixi Team Gigelsfelsen นางสาวณัชพร ไชยสมบูรณ์ นางสาวกนกพร โกยสวัสดิ์
     EZ Tammy vom Audtaraphon
     111985, C-5154, 05/08/65
     *Nevio von der Juchhe Ariel vom CNX นายสายชล ขันทัง นายสายชล ขันทัง

     รุ่นลูกสุนัขวัยน่ารัก อายุ 3-6 เดือน เพศเมีย ประเภทขนยาว

     อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
     vv1 Sunny vom Oldies Haus
     111858, C-5142, 17/07/65
     *Naxos Dlha Roven *Ushka vom Lärchenhain นางสาวณัชพร ไชยสมบูรณ์ นางสาวณัชพร ไชยสมบูรณ์

     รุ่นลูกสุนัขวัยน่ารัก อายุ 3-6 เดือน เพศผู้ ประเภทขนสั้น (ปกติ)

     อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
     vv1 Felix vom Richy Club
     111888, K-5116, 19/07/65
     *Watzke von Carrara *Sonia vom Grafenwald นายวรวุฒิ เล้าเจริญชัย นายรังสิทธิ์ กลิ่นศรีสุข
     vv2 Vargus vom Branch Mark
     111927, V-5215, 20/08/65
     *Udro vom Team Panoniansee *Yuppy vom Zellergrund นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายอิทธิเชษฐ์ สุขปาละ
     vv3 Thiago vom Oldies Haus
     111880, C-5144, 25/07/65
     *Naxos Dlha Roven *Drixi Team Gigelsfelsen นางสาวณัชพร ไชยสมบูรณ์ นางสาวณัชพร ไชยสมบูรณ์
     vv4 Sky vom S.T. 90
     111952, B-5001, 12/09/65
     *Finn vom Römerhain Monika vom S.T. 90 นายสาธิต สุทธิบงกช นางสาวณัฐนรี นุ่มประดิษฐ์
     vv5 Tango vom Branch Mark
     111873, V-5201, 20/07/65
     *Uberto vom Klostermoor *Xenza vom Branch Mark นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายภัทรชัย บุญวงศ์
     vv6 Yoris vom Branch Mark
     111961, V-5227, 08/09/65
     *Torres du Parc a Mitrailles *Umay vom Branch Mark นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
     vv7 Wilma vom Branch Mark
     111957, V-5223, 05/09/65
     *Torres du Parc a Mitrailles *Classic vom Branch Mark นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
     vv8 Valka vom Branch Mark
     111928, V-5216, 20/08/65
     *Udro vom Team Panoniansee *Yuppy vom Zellergrund นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
     EZ Folke vom Richy Club
     111889, K-5117, 19/07/65
     *Watzke von Carrara *Sonia vom Grafenwald นายวรวุฒิ เล้าเจริญชัย นายวัชรพงษ์ หนูพิมพ์

     รุ่นลูกสุนัขวัยน่ารัก อายุ 3-6 เดือน เพศผู้ ประเภทขนยาว

     อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
     vv1 Vacuum vom Branch Mark
     111923, V-5211, 20/08/65
     *Udro vom Team Panoniansee *Yuppy vom Zellergrund นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
     vv2 Takeshi vom Oldies Haus
     111879, C-5143, 25/07/65
     *Naxos Dlha Roven *Drixi Team Gigelsfelsen นางสาวณัชพร ไชยสมบูรณ์ นางสาวณัชพร ไชยสมบูรณ์

     *** ผู้ที่จะจัดงานประกวดสุนัขสนามต่อไปต้องทำหนังสือแจ้งทางสมาคมฯ ไม่น้อยกว่า 60 วัน **

     Thailand Working Dog Championship by Royal Thai Army 2022

     ประกาศตารางวันและเวลาสอบ IBH/VT และ IGP

     ดูได้ที่ http://gsd.in.th/files/TWD2022-TimeTable.pdf


     ประกาศกำหนดวันฝึกซ้อม IBH/VT และ IGP
     ฝึกซ้อมเชื่อฟังคำสั่งบนสนามจริงวันพฤหัส และศุกร์ที่ 8-9 ธันวาคม ไม่มีตารางกำหนดเวลาซ้อม เพื่อความยืดหยุ่น (เมื่อมาถึงสถานที่ กรุณาจัดคิวแบ่งเวลาซ้อมกับผู้เข้าร่วมท่านอื่น)

     *** ห้ามฝึกสะกดรอยในพื้นที่กองพันสุนัขทหารและศูนย์การสุนัขทหาร หากพบเห็นจะถูกตัดสิทธิ์การสอบทันที ***
     เนื่องจากจะใช้เป็นพื้นที่สอบจริง กลิ่นหรืออาหารที่ตกค้างจะทำให้รบกวนสุนัขที่จะสอบในพื้นที่นั้น

     กรุณานำใบเพดดิกรี (ใบพันธุ์ประวัติ) (หรือใบแสดงหมายเลขไมโครชิปกรณีสอบ IBH/VT) และสมุดบันทึกคะแนนตัวจริง
     มาให้กรรมการตรวจสอบก่อนภายในวันที่มาฝึกซ้อมก่อนสอบ

     ถ้าเอกสารไม่ครบ จะไม่สามารถลงสอบได้


     สมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศไทย (ส.ส.ย.ท.) จะเข้าร่วมจัดงานสอบ/แข่งขันสุนัขใช้งานสากล IGP ในงาน Thailand Working Dog Championship by Royal Thai Army 2022 โดยมีรายละเอียดดังนี้

      งานสอบเชื่อฟังคำสั่งเบื้องต้น (BH/VT) และแข่งขันสุนัขใช้งานสากล IGP (ไม่จำกัดพันธุ์)

      ในวันที่ 10-14 ธันวาคม เริ่มเวลา 6.00 น. ณ กองพันสุนัขทหาร อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

      โดย Mr. Reiner Beitel เป็นกรรมการตัดสินชาวเยอรมัน จาก Verein für Deutsche Schäferhunde (SV) e.V. ซึ่งเป็น "สมาคมสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศเยอรมนี" ต้นกำเนิดของสุนัขพันธุ์นี้นั่นเอง

      และผู้ล่อกัด (Helper) 2 คน ได้แก่

      • Mr. Björn Giesen จากประเทศเยอรมนี
       • เคยเป็นผู้ล่อกัด (Helper) ในงานระดับโลก
        • งาน FCI-WM ปี 1998 และ 2011
        • งาน FMBB WM ปี 1999, 2005 และ 2010
       • เคยเป็นผู้ล่อกัด (Helper) ในงานระดับประเทศอีกหลายงาน
       • ในฐานะนักแข่ง ล่าสุดได้ตำแหน่งอันดับ 4 ของงานแข่งขันสุนัขใช้งานสากลระดับประเทศเยอรมนี BSP และระดับโลก WUSV-WM ปี 2022
      • Mr. Björn Reckmann จากประเทศเยอรมนี
       • เคยเป็นผู้ล่อกัด (Helper) ในงานระดับโลก
        • งาน FCI-WM ปี 2011
       • เคยเป็นผู้ล่อกัด (Helper) ในงานระดับประเทศเยอรมนี
        • งาน BSP ในปี 2006, 2007, 2008 และ 2011
       • ในฐานะนักแข่ง ได้ตำแหน่งอันดับ 4 ของงานแข่งขันสุนัขใช้งานสากลระดับประเทศเยอรมนี BSP และระดับโลก WUSV-WM ปี 2013