Skip to main content

ขอใบพันธุ์ประวัติ

คำถาม : ใครมีสิทธิ์ที่ทำให้ลูกสุนัขมีใบพันธุ์ประวัติ (ใบเพดดิกรี) จากสมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศไทยได้ ?

คำตอบ : ผู้เพาะพันธุ์ (เจ้าของคอก) เท่านั้น โดยทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ของสมาคมนี้อย่างครบถ้วน เช่น

  1. เจ้าของคอกเป็นสมาชิกของสมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศไทย (ศึกษาได้ที่ สมัครสมาชิกสมาคมฯ)
  2. เจ้าของคอกได้จดทะเบียนคอกไว้กับสมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศไทย (ศึกษาได้ที่ ขอจดทะเบียนคอกสุนัข)
  3. ทั้งพ่อและแม่พันธุ์มีใบพันธุ์ประวัติ (ใบเพดดิกรี) สีขาวหรือชมพูก็ได้ ของสมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศไทย หรือสมาคมที่เป็นสมาชิกของ W.U.S.V. (สมาชิกภาคีสหพันธสมาคมสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดโลก)
  4. ทั้งพ่อและแม่พันธุ์ได้รับรองข้อสะโพกว่าอยู่ในเกณฑ์ผ่าน (ปกติ/เกือบปกติ/ยังคงให้ผ่าน) โดยส่งฟิล์มเอกซเรย์ข้อสะโพกมาให้สัตวแพทย์ประจำสมาคมฯ รับรองผล เพื่อเป็นการลดโอกาสที่ลูกสุนัขเกิดมาจะเป็นโรคข้อสะโพกวิการ (Hip Dysplasia) (ศึกษาได้ที่ ขอรับรองข้อสะโพก)
  5. เมื่อตอนผสมพันธุ์ พ่อพันธุ์ มีอายุ 24 เดือนขึ้นไป และแม่พันธุ์ มีอายุ 20 เดือนขึ้นไป

และยังมีรายละเอียดอื่น ๆ อีกหลายอย่างค่ะ ซึ่งเกณฑ์ดังกล่าวนี้ สำหรับใบพันธุ์ประวัติ (ใบเพดดิกรี) สีขาว
ส่วนลูกสุนัขที่จะได้ใบพันธุ์ประวัติ (ใบเพดดิกรี) สีชมพู ต้องผ่านเกณฑ์เพิ่มเติมขึ้นมา (นอกจากเกณฑ์พื้นฐานที่จะได้รับใบพันธุ์ประวัติสีขาว) เช่น

  1. ทั้งพ่อและแม่พันธุ์ ต้องผ่านการสอบความอดทน (วิ่งระยะทาง 10 กิโลเมตร) ศึกษาได้ที่ การเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบความอดทน
  2. ทั้งพ่อและแม่พันธุ์ ต้องผ่านการสอบสุนัขอารักขา ศึกษาได้ที่ ชุทซ์ฮุนด์ (Schutzhund) คืออะไร
  3. ทั้งพ่อและแม่พันธุ์ ต้องผ่านการสอบคัดพันธุ์

โดยมีค่าสักหูลูกสุนัขพร้อมออกใบพันธุ์ประวัติ ตัวละ 500 บาท ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่นี่ (ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ดูได้ที่ อัตราค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของสมาคมฯ)