Skip to main content

TSB อะไร ? ทำไม ? และอย่างไร ?

   ใครที่สนใจเรื่องผลการประกวดงานประจำปีของ SV (BSZS) ในวารสารของสมาคมฯ จะสังเกตว่าเราได้นำรายชื่อสุนัขรุ่นใหญ่ที่ไม่ได้ตำแหน่งในงาน ด้วยสาเหตุต่างๆกัน มาลงไว้ด้วย เพื่อเป็นประโยชน์ต่อท่านสมาชิกที่ต้องการตรวจสอบคุณสมบัติของสุนัขที่คุณสนใจ

   หลายท่านคงสงสัยว่า ทำไม สุนัขบางตัวที่ได้ตำแหน่งดีๆ ในปีที่ผ่านมาจึงไม่ปรากฏชื่อในลำดับต้นๆ ของปีนี้ตามที่ควรจะเป็น  แต่กลับไปมีรายชื่ออยู่ท้ายๆ ของรุ่นโดยจัดไว้ในกลุ่ม “TSB

   พวกมันไปอยู่ในกลุ่มนั้นได้อย่างไร และ “T” หรือ “TSB” หมายความว่าอะไร

   แต่เดิมการทดสอบเพื่อ ประเมินความสามารถในงานต่อสู้ป้องกัน หรือ Protection Work Evaluation ซึ่งประกอบด้วยคุณสมบัติคือ ความแข็งแกร่ง,ความกล้าหาญและแรงขับในการต่อสู้  (Haerte, Mut, und Kampftrieb) ได้มีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติเหล่านี้ใหม่เป็นแรงขับจากภายใน,ความมั่นคงในตัวเองและสามารถอดทนต่อการกดดัน (Triebveranlangung, Selbstsicherheit, Belastbarkeit = TSB) จากนั้นเป็นต้นมาก็มีการจัดลำดับ “T” เกิดขึ้น

   ดังที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า สุนัขที่จะได้ตำแหน่งสูงสุดในงานประกวดประจำปีของ SV นี้ ต้องมีคุณสมบัติอื่นๆ นอกเหนือจากเพียงความสวยงามของโครงสร้างร่ายกาย, การเคลื่อนไหวที่โดดเด่นกลมกลืน หรือการให้ลูกหลานที่ได้ตำแหน่งดีๆในงานประกวดมากที่สุดเท่านั้น ยังต้องมีการพิจารณาในส่วนของบุคลิกภาพการแสดงออกความมั่นคงทางอารมณ์ และความสามารถในการเรียนรู้ และอื่นๆ อีกด้วย

   การจับสุนัขยืนในท่าโพส, การให้สุนัขเดินช้า, เดินเร็วและวิ่งทางตรงไป-กลับต่อหน้ากรรมการและเดิน-วิ่ง รอบสนามทั้งหมดนี้เป็นการแสดงให้เห็นลักษณะโครงสร้างทางร่างกายและความสวยงามกลมกลืน, ความมีพลังของการย่างก้าว ซึ่งทั้งโครงสร้าง, สีส้น และการย่างก้าวต้องถูกต้องตามลักษณะมาตรฐานประจำพันธุ์ 

   นอกจากนี้สุนัขยังต้องผ่านการทดสอบจิตประสาท (Temperament Test) เพื่อดูบุคลิกการแสดงออก, การเชื่อฟังคำสั่ง, แรงขับ, ความกล้าหาญในการต่อสู้ และความสามารถต่อการถูกกดดัน หากสุนัข ขาดคุณสมบัติดังกล่าวข้อใดข้อหนึ่ง หรือหลายข้อในการทดสอบจิตประสาทนี้ สุนัขตัวนั้นก็ไม่มีทางได้ตำแหน่งดีๆ ในวันนั้นอย่างแน่นอน ไม่ว่าจะสวยขนาดไหน, มีชื่อเสียงโด่งดังขนาดไหน, ใครเป็นเจ้าของหรือเคยให้ลูกที่ได้ตำแหน่งดีๆ มากมายขนาดไหนก็ตามที มันจะต้องถูกลดชั้นลงไปอยู่รั้งท้ายในกลุ่มของมัน ( V, SG, G ) โดยมีการบันทึกการประเมินระดับการทดสอบ “ T ” ไว้ท้ายรายการผลประกวดในรุ่น 

ผลการประเมิน TSB มี 3 ระดับคือ

  • เด่นชัด (Ausgepraegt) หมายถึง สุนัขแสดงออกถึงความมั่นคงในตัวเองเชื่อถือได้, พุ่งจุดสนใจไปที่เป้าอย่างชัดเจน, เข้ากัดอย่างแม่นยำและแน่นเต็มปาก, ไม่แสดงอาการกลัวเมื่อถูกตีด้วยไม้เรียว และแสดงให้เห็นชัดเจนถึงการระวังภัยในการอารักขา
  • พอใช้ (Vorhanden) หมายถึง สุนัขแสดงออกได้ในระดับหนึ่ง เช่น มีความมั่นคงพอสมควร, มีความสนใจเป้าและเข้ากัดได้พอใช้ ไม่แสดงอาการกลัวไม้เรียว
  • ไม่พอใช้ (Nieht lgenuegend) หมายถึง สุนัขที่แสดงออกไม่ดี, ไม่มีความมั่นคงหรือมีน้อย ไม่แสดงความสนใจหรือถึงขั้นหนีผู้ล่อ 

การให้คะแนนช่วงทดสอบ “T”  แบ่งได้เป็น 5 ระดับ

  • T1,T2,T3,T4 = noch TSB ausgesehieden = คือ คัดออก เนื่องจากไม่ผ่านการทดสอบ TSB 
  • T1 = TSB Ausgepraegt,Laesst nieht ab. = คือ สุนัขไม่ “ปล่อย” ตามคำสั่ง ไม่มีการประเมิน TSB สุนัขทำทุกอย่างถูกต้องในขั้นดี แต่ไม่ “ปล่อย”  เมื่อสั่ง แสดงว่าสุนัขไม่ผ่านการทดสอบ “เชื่อฟังคำสั่ง”
  • T2 = TSB Vorhanden (พอใช้) = คือ สุนัขมีการแสดงออกพอที่จะผ่านการทดสอบทุกขั้น
  • T3 = TSB nieht genuegend (ไม่พอใช้) = คือ สุนัขไม่มีการแสดงออกพอเพียงที่จะผ่านการทดสอบ
  • T4 = TSB abgebroehen weaen mangelnder Fuehrigkeit = คือ ไม่อนุญาตให้ทดสอบต่อ เนื่องจากไม่เชื่อฟัง (ไม่เดินชิดอย่างถูกต้อง) หรือ ผู้จูงไม่ควบคุมสุนัข/ควบคุมสุนัขไม่ได้

ระเบียบว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงคำจำกัดความที่ใช้ในความหมายของ “ การแข่งขันและการทดสอบงานอารักขา (Schutzhund) ”

เนื่องจากการเกิดความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง ในกฎระเบียบใหม่เกี่ยวกับสุนัขในประเทศเยอรมนี 

ดังนั้นตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ไม่อนุญาตให้ใช้คำว่า “ Schutzhundesport ” (Schutzhundsport หรือกีฬาอารักขา) และคำว่า “ Schutzdienst ” (Protection Work หรือ งานอารักขา) ในสื่อสาธารณะให้หลีกเลี่ยงการใช้คำดังกล่าวโดย :

  • ใช้คำว่า “ Gebrauchshundepruefung ” (Working Dog Trial หรือการทดสอบสุนัขใช้งาน) หรือคำว่า “ Viclseitigkeitspruefung fuer Gebrauchshunde ” (Working Dog Versatilify test หรือการทดสอบสุนัขใช้งานอเนกประสงค์) แทนคำว่า “ Schutzhundesport ” (Schutzhund Trigl หรือ กีฬาอารักขา)
  • ใช้คำว่า “ TSB Test ” หรือ “ Triebstaerke und Belastbarkitt ” (Obedienee under Stress หรือการทดสอบการเชื่อฟังในภาวะฉุกเฉินหรือถูกกดดัน) แทนคำว่า “ Schutzdienst ” (Protection Work หรืองานอารักขา)

คัดจาก : Further Clarificalion of New Terminology Requirment German Ordinanees Re-Define Dog Sport เอกสารของ VDH โดยความเอื้อเฟื้อจาก DVG Training Director, Lesflores Oct 18,2000

หมายเหตุ : คำว่า Schutz (Protection หรืออารักขา) เป็นที่เข้าใจกันว่า หมายถึง การปกป้อง,คุ้มครอง, ระวังภัย และอาจถึงขั้นต้องต่อสู้เพื่อช่วยเหลือ (เจ้าของ หรือผู้จูง) ให้พ้นจากการถูกคุกคาม ทำร้าย อันจะสื่อความหมาย ชี้นำไปในทางที่ทำให้ผู้ฟังเข้าใจว่า เป็นลักษณะที่ก้าวร้าวดุร้าย ซึ่งความจริงไม่เป็นเช่นนั้น

 

สมาชิก 6098 เรียบเรียงจาก “Understanding the Siegerschau “T” Rating” โดย Bobbie lmpellizzeri อ้างถึงเอกสาร Koerordnung Section IV-Bewertung

แหล่งที่มาข้อมูล : วารสารเช็พเพอด ฉบับที่ 49 (ธันวาคม 2545)

อ่านบทความใน Facebook ได้ที่ http://www.facebook.com/notes/สมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศไทย/TSB-อะไร-ทำไม-และอย่างไร-/510011239036310