ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 และรับสมัครนายกและรองนายกสมาคมฯ

เนื่องจาก นายกสมาคมฯ และรองนายกสมาคมฯ ชุดปัจจุบัน ซึ่งได้รับการเลือกตั้งและแต่งตั้งจากที่ประชุมใหญ่จะได้หมดวาระลง สมาคมฯ จึงได้เตรียมการจัดให้มีการเลือกตั้งนายกและรองนายกสมาคมฯ รวมทั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เพื่อบริหารสมาคมฯ ในวาระต่อไป

จึงได้ประกาศรับสมัครนายกและรองนายกสมาคมฯ วาระต่อไป ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 (ประกาศรายชื่อวันที่ 1 เมษายน 2564)
ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
   ผู้สมัครรับการเลือกตั้งตำแหน่งนายกและรองนายกสมาคมฯ ต้องเป็นสมาชิกของสมาคมฯกลางไม่น้อยกว่า 2 ปี และผู้สมัครเลือกตั้งแต่ละตำแหน่ง ต้องมีสมาชิกลงนามรับรองไม่น้อยกว่า 10 คน โดยให้ยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐาน ดังนี้
   1. รายรามสมาชิกลงนามรับรอง (ไม่น้อยกว่า 10 คน พร้อมลงลายมือชื่อสมาชิกรับรอง)
   2. สำเนาถ่ายเอกสาร บัตรประจำตัวสมาชิกสมาคมฯ
   3. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
   4. แนวนโยบายการบริหารสมาคมฯ พร้อมสำเนา 1 ชุด

โดยจะประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 และ เลือกตั้ง วันอาทิตย์ที่ 6 มิถุนายน 2564

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องเป็นสมาชิกก่อนวันที่ 1 มีนาคม 2564
(ยกเว้นสมาชิกเก่าที่ขาดสมาชิกไปแล้ว ต้องมาต่ออายุสมาชิกถึงปัจจุบัน)