Thailand Working Dog Championship by Royal Thai Army 2022

Event Date
10 ธ.ค. 2022 06:00 - 18 ธ.ค. 2022 19:00

ประกาศตารางวันและเวลาสอบ IBH/VT และ IGP

ดูได้ที่ http://gsd.in.th/files/TWD2022-TimeTable.pdf


ประกาศกำหนดวันฝึกซ้อม IBH/VT และ IGP
ฝึกซ้อมเชื่อฟังคำสั่งบนสนามจริงวันพฤหัส และศุกร์ที่ 8-9 ธันวาคม ไม่มีตารางกำหนดเวลาซ้อม เพื่อความยืดหยุ่น (เมื่อมาถึงสถานที่ กรุณาจัดคิวแบ่งเวลาซ้อมกับผู้เข้าร่วมท่านอื่น)

*** ห้ามฝึกสะกดรอยในพื้นที่กองพันสุนัขทหารและศูนย์การสุนัขทหาร หากพบเห็นจะถูกตัดสิทธิ์การสอบทันที ***
เนื่องจากจะใช้เป็นพื้นที่สอบจริง กลิ่นหรืออาหารที่ตกค้างจะทำให้รบกวนสุนัขที่จะสอบในพื้นที่นั้น

กรุณานำใบเพดดิกรี (ใบพันธุ์ประวัติ) (หรือใบแสดงหมายเลขไมโครชิปกรณีสอบ IBH/VT) และสมุดบันทึกคะแนนตัวจริง
มาให้กรรมการตรวจสอบก่อนภายในวันที่มาฝึกซ้อมก่อนสอบ

ถ้าเอกสารไม่ครบ จะไม่สามารถลงสอบได้


สมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศไทย (ส.ส.ย.ท.) จะเข้าร่วมจัดงานสอบ/แข่งขันสุนัขใช้งานสากล IGP ในงาน Thailand Working Dog Championship by Royal Thai Army 2022 โดยมีรายละเอียดดังนี้

  งานสอบเชื่อฟังคำสั่งเบื้องต้น (BH/VT) และแข่งขันสุนัขใช้งานสากล IGP (ไม่จำกัดพันธุ์)

  ในวันที่ 10-14 ธันวาคม เริ่มเวลา 6.00 น. ณ กองพันสุนัขทหาร อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

  โดย Mr. Reiner Beitel เป็นกรรมการตัดสินชาวเยอรมัน จาก Verein für Deutsche Schäferhunde (SV) e.V. ซึ่งเป็น "สมาคมสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศเยอรมนี" ต้นกำเนิดของสุนัขพันธุ์นี้นั่นเอง

  และผู้ล่อกัด (Helper) 2 คน ได้แก่

  • Mr. Björn Giesen จากประเทศเยอรมนี
   • เคยเป็นผู้ล่อกัด (Helper) ในงานระดับโลก
    • งาน FCI-WM ปี 1998 และ 2011
    • งาน FMBB WM ปี 1999, 2005 และ 2010
   • เคยเป็นผู้ล่อกัด (Helper) ในงานระดับประเทศอีกหลายงาน
   • ในฐานะนักแข่ง ล่าสุดได้ตำแหน่งอันดับ 4 ของงานแข่งขันสุนัขใช้งานสากลระดับประเทศเยอรมนี BSP และระดับโลก WUSV-WM ปี 2022
  • Mr. Björn Reckmann จากประเทศเยอรมนี
   • เคยเป็นผู้ล่อกัด (Helper) ในงานระดับโลก
    • งาน FCI-WM ปี 2011
   • เคยเป็นผู้ล่อกัด (Helper) ในงานระดับประเทศเยอรมนี
    • งาน BSP ในปี 2006, 2007, 2008 และ 2011
   • ในฐานะนักแข่ง ได้ตำแหน่งอันดับ 4 ของงานแข่งขันสุนัขใช้งานสากลระดับประเทศเยอรมนี BSP และระดับโลก WUSV-WM ปี 2013

  วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้เกิดการตื่นตัวในการศึกษา และการปฏิบัติเรื่องการฝึกสุนัขอย่างถูกต้อง
  • เพื่อเพิ่มบุคลากรทางด้านการฝึกสุนัข
  • ขยายขอบเขตให้บุคคลทั่วไป หรือกลุ่มผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์ต่าง ๆ ได้เข้ามาสนใจกลุ่มสุนัขใช้งาน
  • เพื่อทบทวนและสร้างบุคลากรทางด้านการตัดสินสุนัขใช้งาน

  *** กรุณาเตรียมสมุดบันทึกคะแนนมาเอง และเอกสารทะเบียนสุนัขจากสมาคมสุนัขในสังกัด เพื่อยืนยันตัวตนในการสอบ ***

  เพื่อให้การสอบและแข่งขันครั้งนี้ได้บรรลุผลสำเร็จ ตามวัตถุประสงค์ สมาคมฯ ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมกันส่งสุนัขเข้าแข่งขัน ดังมีรายละเอียด ต่อไปนี้

  การสอบเชื่อฟังคำสั่งเบื้องต้น (BH/VT) แบ่งออกเป็น 2 ตอน ได้แก่

  • ตอนเชื่อฟังคำสั่ง (Obedience) คะแนนเต็ม 60 คะแนน
  • ตอนทดสอบในบริเวณที่มีการสัญจร (Traffic Test) ให้ระดับเกณฑ์ "ผ่าน" หรือ "ไม่ผ่าน"

  ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ BH คืออะไร

  การแข่งขันสุนัขใช้งานสากล (IGP) แบ่งออกเป็น 3 รุ่น ได้แก่

  • รุ่นสุนัขใช้งานสากลขั้นต้น (IGP1) แข่งขันด้วยการสอบหลักสูตรสุนัขใช้งานสากล (IGP) ขั้น 1 คะแนนเต็ม 300 คะแนน
  • รุ่นสุนัขใช้งานสากลขั้นกลาง (IGP2) แข่งขันด้วยการสอบหลักสูตรสุนัขใช้งานสากล (IGP) ขั้น 2 คะแนนเต็ม 300 คะแนน
  • รุ่นสุนัขใช้งานสากลขั้นสูงสุด (IGP3) แข่งขันด้วยการสอบหลักสูตรสุนัขใช้งานสากล (IGP) ขั้น 3 คะแนนเต็ม 300 คะแนน

  แต่ละรุ่นแบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 ตอน ได้แก่

  • ตอน ก (A) : สะกดรอย (Tracking) คะแนนเต็ม 100 คะแนน
  • ตอน ข (B) : เชื่อฟังคำสั่ง (Obedience) คะแนนเต็ม 100 คะแนน
  • ตอน ค (C) : ต่อสู้ป้องกัน (Protection) คะแนนเต็ม 100 คะแนน

  ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สุนัขใช้งานสากล (IGP) คืออะไร และ http://www.schaeferhunde-badoldesloe.de/images/SV/Ordnungen/IGP-2019.pdf และ https://www.fci.be/medias/UTI-REG-IGP-49-2020-en-13423.pdf 

  คุณสมบัติของผู้ลงสมัครสอบและแข่งขัน

  • การทดสอบนิสัยสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดวัย 9-13 เดือน (Wesen Test)
   โดยสุนัขต้องมีอายุ 9-13 เดือน ภายในวันที่ 5 ธันวาคม 2565
  • การสอบเชื่อฟังคำสั่งเบื้องต้น (BH/VT)
   โดยสุนัขต้องมีอายุ 15 เดือนขึ้นไป ภายในวันที่ 10 ธันวาคม 2565
  • รุ่นสุนัขใช้งานสากลขั้นต้น (IGP1)
   สุนัขยังไม่ผ่านการสอบหลักสูตรความสามารถ (SchH/IPO/IGP)
   หรือสุนัขผ่านการสอบหลักสูตรความสามารถ (SchH/IPO/IGP) ขั้น 1 แล้ว โดยกรรมการสอบจาก SV/FCI แต่ยังไม่ผ่านการสอบขั้น 2
   โดยสุนัขต้องมีอายุ 18 เดือนขึ้นไป ภายในวันที่ 10 ธันวาคม 2565
  • รุ่นสุนัขใช้งานสากลขั้นกลาง (IGP2)
   สุนัขผ่านการสอบหลักสูตรความสามารถ (SchH/IPO/IGP) ขั้น 1 หรือ 2 แล้ว โดยกรรมการสอบจาก SV/FCI แต่ยังไม่ผ่านการสอบขั้น 3
   โดยสุนัขต้องมีอายุ 19 เดือนขึ้นไป ภายในวันที่ 10 ธันวาคม 2565
  • รุ่นสุนัขใช้งานสากลขั้นสูงสุด (IGP3)
   สุนัขต้องผ่านการสอบหลักสูตรสุนัขใช้งานสากล (IPO/IGP) ขั้น 2 หรือ 3 แล้ว โดยกรรมการสอบจาก SV/FCI
   โดยสุนัขต้องมีอายุ 20 เดือนขึ้นไป ภายในวันที่ 10 ธันวาคม 2565

  หลักเกณฑ์การตัดสิน

  • ใช้กรรมการตัดสินจากต่างประเทศ
  • ใช้กรรมการตัดสินในสนามเป็นหลัก และคำตัดสินของกรรมการตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุด
  • กรุณามีน้ำใจนักกีฬาในการแข่งขัน และเคารพคำตัดสินของกรรมการตัดสิน
  • การสอบเชื่อฟังคำสั่งเบื้องต้น (BH/VT) คะแนนรวมต้องอยู่ในเกณฑ์ผ่าน คือ
   คะแนนของตอนเชื่อฟังคำสั่ง (Obedience) คือ ไม่น้อยกว่า 42 คะแนนขึ้นไป
   คะแนนของตอนทดสอบในบริเวณที่มีการสัญจร (Traffic Test) ต้องได้ระดับ "ผ่าน"
  • สุนัขใช้งานสากล (IGP) คะแนนรวมต้องอยู่ในเกณฑ์ผ่าน คือ ไม่น้อยกว่า 210 คะแนนขึ้นไป และคะแนนของทุกตอนต้องอยู่ในเกณฑ์ผ่าน
   คะแนนของตอน ก (A) : สะกดรอย (Tracking) คือ ไม่น้อยกว่า 70 คะแนนขึ้นไป
   คะแนนของตอน ข (B) : เชื่อฟังคำสั่ง (Obedience) คือ ไม่น้อยกว่า 70 คะแนนขึ้นไป
   คะแนนของตอน ค (C) : ต่อสู้ป้องกัน (Protection) คือ ไม่น้อยกว่า 80 คะแนนขึ้นไป
  • ผู้แข่งขันกรุณามารายงานตัวก่อนถึงเวลาแข่งขัน 10 นาที
  • กำหนดการซ้อมในสนามแข่งขัน
   ตอน ก (A) : สะกดรอย (Tracking) ผู้แข่งขัน ผู้ติดตาม ผู้ชม และบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้จัดงาน ห้ามเข้ามาฝึกซ้อม และห้ามเดินเข้ามาภายในสนามแข่งขันสะกดรอยและบริเวณใกล้เคียง
   ตอน ข (B) : เชื่อฟังคำสั่ง (Obedience) และ ตอน ค (C) : ต่อสู้ป้องกัน (Protection) ผู้แข่งขันสามารถมาซ้อมในสนามได้ในวันที่ (จะแจ้งให้ทราบภายหลัง) กรุณาดูแลรักษาอุปกรณ์

  ประกาศเพิ่มเติม : ภาพและคลิปวิดีโอการแข่งขันของช่างภาพที่ผู้จัดงานเตรียมไว้ เป็นลิขสิทธิ์ของผู้จัดงาน


  ตารางเวลาสอบและแข่งขันสุนัขใช้งาน

  • 10-14 ธ.ค.
   • 10 ธันวาคม สอบเชื่อฟังคำสั่งเบื้องต้น (BH/VT) (อาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง)
   • 11-14 ธันวาคม สอบสุนัขใช้งานสากล (IGP) (อาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง)

  ค่าสมัครสอบและแข่งขัน :

  • เชื่อฟังคำสั่งเบื้องต้น (BH/VT) ต้องลงครบทั้ง 2 ตอนเท่านั้น ตัวละ 1000 บาท (ไม่รับสมัครหน้างาน)
  • สุนัขใช้งานสากล (IGP) ต้องลงครบทั้ง 3 ตอนเท่านั้น (ไม่รับสมัครหน้างาน)
   • IGP1 ตัวละ 1000 บาท
   • IGP2 ตัวละ 2000 บาท
   • IGP3 ตัวละ 3000 บาท

  โอนค่าสมัครสอบและแข่งขันได้ที่ บัญชีพร้อมเพย์ 0814464990 ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี นางสาวสิริสรา เจียมวงศ์แพทย์

  กรณีขอหนังสือรับรองความสามารถสุนัข

  • ต้องลงครบทั้ง 3 ตอน โดยคะแนนรวมต้องอยู่ในเกณฑ์ผ่าน และคะแนนของทุกตอนต้องอยู่ในเกณฑ์ผ่าน
  • ต้องเป็นสมาชิกสมาคมฯ (ดูขั้นตอน วิธีการสมัครสมาชิกสมาคมฯ)
  • เสียค่าธรรมเนียมการสอบ 1,000 บาท

  ปิดรับสมัคร - วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565


  การรับสมัคร

  • กรอกแบบฟอร์มได้ทาง https://forms.gle/BfucPXumukvBM5Fr7
  • หรือ สมัครโดยตรง ได้ที่สมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศไทย โทร. 02-279-3621, 02-619-7753, 089-679-6913 Fax 02-619-7752

  *** ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่สมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศไทย เพื่อส่งหลักฐานการชำระค่าสมัคร จึงจะถือว่าการสมัครโดยสมบูรณ์ ***


  งานแข่งขันสุนัขใช้งานสากล IGP3 ระหว่างผู้แข่งขันดีกรีระดับโลกจากยุโรปและชาวไทย

  ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

  ระหว่างวันที่ 15 - 18 ธันวาคม 2565 กองพันสุนัขทหาร อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

  โดย Mr. Reiner Beitel เป็นกรรมการตัดสินชาวเยอรมัน และ Mr. Marinus Bastiaansen เป็นกรรมการตัดสินชาวเบลเยียม จาก Verein für Deutsche Schäferhunde (SV) e.V. ซึ่งเป็น "สมาคมสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศเยอรมนี" ต้นกำเนิดของสุนัขพันธุ์นี้นั่นเอง

  ประวัติของ Mr. Reiner Beitel

  • เป็นสมาชิกของ SV ตั้งแต่ปี 1982
  • เป็นรองผู้จัดการฝ่ายฝึกระดับ LG08 Hessen-Süd
  • เป็นกรรมการตัดสินใช้งาน ตั้งแต่ปี 2009
  • เคยตัดสินใช้งานสุนัขใช้งานสากลในระดับประเทศเยอรมนี
   • งาน SV Bundes FCI ในปี 2014 ในขั้นตอน B
   • งาน BSP ในปี 2016 และ 2017 ในขั้นตอน B
  • เป็นกรรมการทดสอบนิสัยสุนัข (Wesen Test หรือ BW (Beurteiler Wesen)) และ B-ZAP (Beurteiler Zuchtanlagenprüfung) ตั้งแต่ปี 2019
  • เป็นกรรมการตัดสินสุนัขกู้ภัย RH (Rettungshundeprüfung) และสุนัขดมกลิ่น SP (Spürhunde-Prüfung) ตั้งแต่ปี 2021
  • จัดสัมมนาเรื่องเชื่อพังคำสั่ง (obedience) และต่อสู้ป้องกัน (protection) ในประเทศสหรัฐอเมริกา

  ประวัติของ Mr. Marinus Bastiaansen

  • เป็นสมาชิกของ SV ตั้งแต่ปี 1990
  • เป็นกรรมการตัดสินใช้งาน ตั้งแต่ปี 2007
  • เคยตัดสินใช้งานสุนัขใช้งานสากลในระดับประเทศเบลเยียม
   • งาน VVDH Kampioenschap ตั้งแต่ปี 2013 จนถึงปัจจุบัน (เกือบทุกปี)
  • เคยตัดสินสุนัขใช้งานสากลในระดับโลก
   • งาน WUSV-WM ในปี 2017 ในขั้นตอน C
   • งาน WUSV-Universalsieger ในปี 2014 ในขั้นตอน C และปี 2019 ในขั้นตอน B

  และผู้ล่อกัด (Helper) 2 คน ได้แก่

  • Mr. Björn Giesen จากประเทศเยอรมนี
   • เคยเป็นผู้ล่อกัด (Helper) ในงานระดับโลก
    • งาน FCI-WM ปี 1998 และ 2011
    • งาน FMBB WM ปี 1999, 2005 และ 2010
   • เคยเป็นผู้ล่อกัด (Helper) ในงานระดับประเทศอีกหลายงาน
   • ในฐานะนักแข่ง ล่าสุดได้ตำแหน่งอันดับ 4 ของงานแข่งขันสุนัขใช้งานสากลระดับประเทศเยอรมนี BSP และระดับโลก WUSV-WM ปี 2022
  • Mr. Björn Reckmann จากประเทศเยอรมนี
   • เคยเป็นผู้ล่อกัด (Helper) ในงานระดับโลก
    • งาน FCI-WM ปี 2011
   • เคยเป็นผู้ล่อกัด (Helper) ในงานระดับประเทศเยอรมนี
    • งาน BSP ในปี 2006, 2007, 2008 และ 2011
   • ในฐานะนักแข่ง ได้ตำแหน่งอันดับ 4 ของงานแข่งขันสุนัขใช้งานสากลระดับประเทศเยอรมนี BSP และระดับโลก WUSV-WM ปี 2013

  เรายกงานแข่งขันใช้งานสากล IGP3 ระดับนานาชาติที่ต้องบินไปดูถึงต่างประเทศ มาให้ดูกันในไทย !!!

  โดยเชิญผู้แข่งขันดีกรีระดับโลก 9 คน ทั้งจากยุโรปและชาวไทย และสุนัขใช้งานพันธุ์ยอดนิยม ทั้งเยอรมันเช็พเพอด เบลเยียนมาลินัวส์ ร็อตไวเลอร์ ดีกรีสูงสุดระดับแชมป์โลก
  About 9 world class participants, from Europe and Thailand. Working Dog Breeds, such as German Shepherd, Belgian Shepherd (Malinois) and Rottweiler.

  1. John Jabina เคยได้ตำแหน่งสูงสุดคือ อันดับที่ 3 ของโลก งาน WUSV WM 2007
   และสุนัขชื่อ Jabina Klura พันธุ์เยอรมันเช็พเพอด อันดับ 21 ของโลกปีนี้ งาน FCI WM IGP 2022
  2. André van Eekelen และสุนัขชื่อ Sam von Meerblick พันธุ์เยอรมันเช็พเพอด (German Shepherd)
   อันดับ 15 ของโลกปีนี้ งาน WUSV WM 2022 และแชมป์ประเทศเนเธอร์แลนด์ ปีนี้
  3. Tommi Vanhala เคยได้ตำแหน่งสูงสุดคือ อันดับที่ 6 ของโลก งาน WUSV WM 2016
   และสุนัขชื่อ WillaCasan Aarre พันธุ์เยอรมันเช็พเพอด (German Shepherd) อันดับ 39 ของโลกปีนี้ งาน WUSV WM 2022
  4. Anja Pedersen (Sørensen) และสุนัขชื่อ Jabina Haley พันธุ์เยอรมันเช็พเพอด (German Shepherd)
  5. Dirk Leemans เคยได้ตำแหน่งสูงสุดคือ รองแชมป์โลก งาน WUSV WM 2014 และแชมป์โลก งาน WUSV Universalsieger ปี 2013-2014
   และสุนัขชื่อ Omar Duffmar พันธุ์เยอรมันเช็พเพอด (German Shepherd) อันดับ 1 ในงานแข่งขันระหว่างประเทศเบลเยียมและเนเธอร์แลนด์ ปีนี้
  6. Petra Sporrer แชมป์งาน IWDT 2019 และเคยได้ตำแหน่งสูงสุดคือ รองแชมป์โลก งาน FCI WM IGP 2008 และรองแชมป์โลก งาน FMBB WM 2011
   และสุนัขชื่อ Caja von der schwarzen Mamba พันธุ์เบลเยียมเช็พเพอด (มาลินัวส์) (Belgian Shepherd (Malinois)) แชมป์งาน IWDT 2019
  7. Karl Heinz Knies และสุนัขชื่อ Ares Casa de Simón พันธุ์เบลเยียมเช็พเพอด (มาลินัวส์) (Belgian Shepherd (Malinois))
  8. Rainer Dersch เคยได้ตำแหน่งสูงสุดคือ อันดับที่ 3 ของโลก งาน ADRK WM 2017 และแชมป์ประเทศเยอรมนี ปี 2015-2016
   และสุนัขชื่อ IPET von den Wichtelhäusern พันธุ์ร็อตไวเลอร์ (Rottweiler) อันดับที่ 3 ของประเทศเยอรมนี ปีนี้
  9. Matus Balun และสุนัขชื่อ Bono Extreme Arakon Land พันธุ์เยอรมันเช็พเพอด (German Shepherd)
   รองแชมป์โลกปีนี้ งาน WUSV WM 2022 และอันดับที่ 3 ของโลกปีนี้ งาน FCI WM IGP 2022

  *** การคัดเลือกนักแข่งชาวไทย จะดูจากผลงานการแข่งขันในช่วงที่ผ่านมา และภายในช่วง 10-14 ธันวาคม 2565 ด้วย ***

  หากเป็นการสอบ IGP3 ครั้งแรก ยังไม่สามารถนับเป็นการคัดเลือกแข่งขันได้


  งานทดสอบนิสัยสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดวัย 9-13 เดือน (Wesen Test) -- ยกเลิก เนื่องจากไม่มีสุนัขตรงตามเกณฑ์เข้าสอบ

  ในวันที่ 5 ธันวาคม เริ่มเวลา 8.00 น. ณ กองพันสุนัขทหาร อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

  โดย Mr. Reiner Beitel เป็นกรรมการตัดสินชาวเยอรมัน จาก Verein für Deutsche Schäferhunde (SV) e.V. ซึ่งเป็น "สมาคมสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศเยอรมนี" ต้นกำเนิดของสุนัขพันธุ์นี้นั่นเอง

  ประวัติของ Mr. Reiner Beitel

  • เป็นสมาชิกของ SV ตั้งแต่ปี 1982
  • เป็นรองผู้จัดการฝ่ายฝึกระดับ LG08 Hessen-Süd
  • เป็นกรรมการตัดสินใช้งาน ตั้งแต่ปี 2009
  • เคยตัดสินใช้งานสุนัขใช้งานสากลในระดับประเทศเยอรมนี
   • งาน SV Bundes FCI ในปี 2014 ในขั้นตอน B
   • งาน BSP ในปี 2016 และ 2017 ในขั้นตอน B
  • เป็นกรรมการทดสอบนิสัยสุนัข (Wesen Test หรือ BW (Beurteiler Wesen)) และ B-ZAP (Beurteiler Zuchtanlagenprüfung) ตั้งแต่ปี 2019
  • เป็นกรรมการตัดสินสุนัขกู้ภัย RH (Rettungshundeprüfung) และสุนัขดมกลิ่น SP (Spürhunde-Prüfung) ตั้งแต่ปี 2021
  • จัดสัมมนาเรื่องเชื่อพังคำสั่ง (obedience) และต่อสู้ป้องกัน (protection) ในประเทศสหรัฐอเมริกา

  เป็นการจัดสอบประเภทนี้ครั้งแรกในประเทศไทย (รับจำนวนจำกัดเพียง 12 ตัวเท่านั้น) เป็นโครงการนำร่องเพื่อพัฒนาสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดในประเทศไทย
  ซึ่งสมาคม SV ในประเทศเยอรมนี มีกฎบังคับสุนัขที่เกิดหลังวันที่ 1 กรกฎาคม 2017 ต้องทดสอบนิสัยในช่วงอายุ 9-13 เดือน เพื่อสำหรับเตรียมสอบคัดพันธุ์เป็นพ่อแม่พันธุ์ในอนาคต

  ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

  Location