ติดต่อสมาคมฯ

ที่อยู่ : 7 พหลโยธิน ซอย 5 (ราชครู) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ADDRESS : 7 Soi Rajakru Phaholyothin Road, Samsennai Phayathai, Bangkok 10400

โทรศัพท์ (TEL) : 0-2279-3621, 0-2619-7753, 08-9679-6913 โทรสาร (FAX) : 0-2619-7752 เว็บไซต์ (WEBSITE) : http://gsd.in.th/ อีเมล (E-MAIL) : gsdathailand@gmail.com

เพจเฟสบุ๊ค (FACEBOOK PAGE) : http://www.facebook.com/GSDAThailand/ ช่องยูทูป (YOUTUBE CHANNEL) : http://www.youtube.com/channel/UCqs68CzaOllQDLclOMQvdXw

หมายเหตุ : สุนัขพันธุ์ "อัลเซเชียน", "เยอรมันเชพเพอด", "เยอรมันเชพเพิร์ด", "เยอรมันเชฟเฟิร์ด", "เยอรมันเชเพิร์ด" และ พันธุ์ "เยอรมันเช็พเพอด" เป็นสุนัขพันธุ์เดียวกันค่ะ

สมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศไทย (ส.ส.ย.ท.) มีหน้าที่เผยแพร่ข้อมูล ความรู้ความเข้าใจ และข่าวสารต่าง ๆ เกี่ยวกับสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอด (คนไทยนิยมเรียกว่า อัลเซเชียน) และดูแลจัดการออกใบพันธุ์ประวัติ (ใบเพดดิกรี) ของสุนัขพันธุ์นี้อย่างเป็นระบบ

สมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศไทย (ส.ส.ย.ท.) เป็นสมาชิกของ Weltunion der Vereine für Deutsche Schäferhunde หรือ W.U.S.V. (สมาชิกภาคีสหพันธสมาคมสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดโลก) กรุณาดูรายละเอียดได้ที่ http://www.wusv.de/1181/?L=%22%3Dmar%C3%AF%C2%BF%C2%BDY%C3%AF%C2%BF%C2%BD

ครีเอทีฟคอมมอนส์

Creative Commons Licence

Except where otherwise noted, content on this site is licensed under a Creative Commons Attribution, Non-Commercial, No Derivative Works CC BY-NC-ND Licence.

ครีเอทีฟคอมมอนส์

สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
ผลงานนี้ โดย สมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศไทย ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ต้นฉบับ.
อยู่บนพื้นฐานของงานที่ gsd.in.th.
การอนุญาตนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในสัญญาอนุญาตนี้ อาจมีอยู่ที่ gsd.in.th

Syndicate

Subscribe to Syndicate

Upcoming Events

SV-Bundessiegerzuchtschau ( BSZS ) 2013

30th August - 1st September 2013 in Kassel, Germany by Verein für Deutsche Schäferhunde e. V. ( SV ) from http://www.schaeferhunde.de/bsz/aktuelles/

New Announcement ( in German language )

[German]

Der Zuchtausschuss hat auf seiner Sitzung im April 2013 die Entscheidung getroffen, die Möglichkeit der Teilnahme ausschließlich zur Vorführung eines Hundes in der Nachkommengruppe ohne Teilnahme am Gesamtwettbewerb wieder abzuschaffen.

Es können deshalb für die Bundessiegerzuchtschau nur noch Meldungen zum gesamten Wettbewerb angenommen werden.

[English]

In their meeting in April 2013 the breeding committee decided to abolish the possibility to present a dog only in the progeny group without presentation at the complete competition.

Therefore, for the Sieger show only entries for the complete competition can be accepted.


Gemäß Beschluss der Bundesversammlung vom Mai 2013 haben sich die Voraussetzungen für die Bewertung „Vorzüglich-Auslese“ geändert. Ab sofort muss für diese Bewertung ein HD- und ED-Befund von „normal“ oder „fast normal“ nachgewiesen werden. Der Befund „noch zugelassen“ genügt für die VA-Bewertung nicht.


VA-Gruppen bei der SV-Bundessiegerzuchtschau

Die Verbesserung des Ist-Zustandes im Bereich der Zucht des Deutschen Schäferhundes ist nicht nur der Auftrag, der sich aus dem Amt des Vereinszuchtwartes ergibt, sondern auch das persönliche Anliegen des neu gewählten Amtsinhabers Lothar Quoll.

Für die Dauer seiner Amtszeit hat er sich fünf Kernthemen vorgegeben, deren Bearbeitung bereits begonnen hat.

1.    Gesundheit/Fitness des Deutschen Schäferhundes
2.    Rückführung der Größe zum Standardmaß
3.    Verbreiterung der Blutbasis und Reduzierung der Inzucht
4.    Förderung der Gebrauchstüchtigkeit
5.    Bekämpfung von züchterischen Fehlentwicklungen hin zum Musterhund

Diese Themen sind eng ineinander verzahnt und so müssen auch die Maßnahmen innerhalb der verschiedenen Bereiche aufeinander abgestimmt sein.

Der Wille zur Veränderung spiegelt sich auch in verschiedenen Beschlussfassungen der Bundesversammlung 2013 wider, wenn es um erhöhte Anforderungen im gesundheitlichen Bereich zur Erlangung der höchsten Zuchtbewertungen geht.

Zur Gesundheit der Rasse gehört auch die Verbreiterung der Blutbasis und damit einhergehend eine Absenkung des Inzuchtkoeffizienten.

Die Erfahrungen der jüngeren Vergangenheit haben gezeigt, dass, trotz nahezu ähnlicher bzw. gleicher Qualität unter den mit „Vorzüglich Auslese“ bewerteten Hunden, sich die Auswahl durch die Züchter oftmals an der Platzierung innerhalb der Gruppe orientiert.

Die daraus resultierende Verengung der Blutbasis ist der züchterischen Vielfalt im Verein zuwiderlaufend und trägt damit nicht zur Gesunderhaltung der Rasse des Deutschen Schäferhundes bei.

Aus diesen Überlegungen resultiert die Entscheidung des SV-Vorstandes, die Siegertitel in den Gebrauchshundklassen (Stockhaar) Rüden und Hündinnen bei der Bundessiegerzuchtschau zunächst auszusetzen und auf die bisher gewohnte Reihung innerhalb der VA-Gruppen zu verzichten.

Die VA-Gruppen bei den nächsten Bundessiegerzuchtschauen werden deshalb in der Katalognummern-Reihenfolge im Stadion vorgestellt und geehrt.

Ihre
SV-Hauptgeschäftsstelle


VA-Gruppen bei der SV-Bundessiegerzuchtschau (Ergänzung)
 
Die Veröffentlichung vom 07.08.2013 hinsichtlich der VA-Gruppen bei der SV-Bundessiegerzuchtschau hat zu einer Vielzahl von Anfragen aus der Mitgliedschaft geführt.

Das Richten in den Gebrauchshundklassen Rüden und Hündinnen bleibt in der gewohnten Form erhalten, so dass auch für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in den letzten Ringen der Wettbewerb nach wie vor offen ist und bis hin zur Festlegung der VA-Gruppen durch den amtierenden Richter eine entsprechende Reihung im Ring erfolgen wird.

Lediglich für die Vorstellung und Besprechung der Hunde innerhalb der VA-Gruppe wird dann in Katalognummern-Reihenfolge aufgerufen.

Translated and Summarized in English...

The improvement of the current situation in the breeding of the German Shepherd is not only the job that results from the post of club breed warden, but also the personal concerns of the newly elected office-holder Lothar Quoll. For his term of office he has five core themes defined, and their treatment has already begun.

  1. Health / fitness of the German Shepherd
  2. Return the size to standard size
  3. Broadening the base and reducing blood of inbred
  4. Promote the use efficiency
  5. Control of breeding failures towards the pattern dog

These issues are closely interlinked with each other and so do the measures within the different areas must be coordinated. , the will to change is also reflected in different resolutions of the Federal Assembly in 2013 when it comes to increased requirements in the healthcare sector is to obtain the highest genetic evaluations. & wellbeing of the breed also includes the widening of the blood base and, consequently, a reduction of inbreeding coefficients. 's experience of the recent past have shown that, despite almost similar or the same quality under the rated "Excellent selection" dogs, selection often oriented by the breeders in the placement within the group.
The resulting narrowing of blood base is the breeding range in the club contrary to and thus does not contribute to the health of the breed of the German Shepherd. Based on these considerations result the decision of the SV-board, the winning titles in the adult classes (stock hair) suspend first males and females in the Bundessiegerzuchtschau and to renounce the previous habitual ranking within the VA groups. 's VA groups in the next Bundessiegerzuchtschauen are therefore in the catalog numbers sequence in introduced Stadion and honored.

 

TSB Results

Results ( short-hair )

Share/Save